Фиш 5.1 - Данъчна основа - определение

Данъчна Основа

Стойността, върху която:

  • се начислява данък, когато доставката е облагаема,
  • не се начислява данък, ако доставката е освободена или с място на изпълнение извън територията на страната

Данъчна основа - представлява възнаграждение за доставката – насрещната престация – получена или дължима за доставката, определена в лева и стотинки, без данъка-ДДС

Плащането може да се извърши от получателя по доставката или от трето лице

(чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник