Фиш 3.3 - Освобождаване от облагане и право на избор (опция)

Видове освободени доставки с оглед предмета им

Правен режим

 • доставки, свързани със здравеопазване
 • доставки, свързани със социални грижи и осигуряване
 • доставки, свързани с образование, спорт или физическо възпитание
 • доставки, свързани с култура
 • доставки, свързани с вероизповедания
 • финансови услуги, с изключение на услугата по предоставяне на кредит срещу насрещна престация в случаите на доставка при условията на договор за лизинг
 • доставки с нестопански характер
 • доставки на застрахователни услуги
 • хазарт
 • доставки на пощенски марки и пощенски услуги
 • •  доставка на стоки или услуги, за която не е ползван данъчен кредит

Без право на избор

 • без право на приспадане на данъчен кредит,
 • изключение – с право на приспадане на данъчен кредит са доставките на финансови услуги или на застрахователни услуги, когато получателят е лице, установено извън общността или когато доставката на тази услуга е пряко свързана със стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността
 • доставки, свързани със земя и сгради
 • услугата по предоставяне на кредит срещу насрещна престация в случаите на доставка при условията на договор за лизинг

Право на избор

 • право на приспадане на данъчен кредит в случаите, когато лицето е избрало доставките да са облагаеми

Условие за валидност на избора

•   Не се изисква предварително уведомяване на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите

•   Във фактурата/ известието, издадена за документиране на доставката, за която е упражнено право на избор да е облагаема не се вписва основание за неначисляване на данък. Вписва се ставката на данъка и размера на данъка.

В случаите, когато във фактурата не е посочено основанието за неначисляване на данък, се приема, че лицето е упражнило правото си на избор доставката да бъде облагаема и данъкът се счита включен в цената.

(чл.45; чл.46 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник