Фиш 3.2 - Освободени доставки – видове

Доставка, свързана със здравеопазване

Чл.39 от ЗДДС

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Здравни и медицински услуги и пряко свързаните с тях, оказвани от здравни заведения и детски ясли по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения

Съгласно чл.21 от Закона за здравето, здравните заведения са структури на националната система за здравеопазване, в които медицински и немедицински специалисти осъществяват дейности по опазване и укрепване здравето на гражданите. Здравни заведения са:

 • националните центрове по проблемите на общественото здраве;
 • Националната експертна лекарска комисия ( НЕЛК);
 • здравните кабинети, създадени в: детските градини и училищата; домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи към МОН; домове за деца и младежи с увреждания; домове за възрастни хора с увреждания; социалните учебно-професионални заведения; домове за стари хора; приюти и центрове за временно настаняване.
 • оптиките
 • Аптеките са здравни заведения със статут и дейност, определени със Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.

Например: освободена доставка на услуга е измерване на кръвно налягане, извършвано от специалист в аптека или очни прегледи, извършвани от офталмолог в оптика.

Съгласно чл.2 от Закона за лечебните заведения, лечебни заведения са организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари или лекари по дентална медицина, самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти, осъществяват всички или някои от следните дейности:

 • диагностика, лечение и рехабилитация на болни;
 • наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ;
 • наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица;
 • профилактика на болести и ранно откриване на заболявания;
 • мерки за укрепване и опазване на здравето;
 • трансплантация на органи, тъкани и клетки.

2. Доставки на: човешки органи, тъкани и клетки, кръв, кръвни съставки и кърма;

3. Доставката на протези, както и услугите по тяхното предоставяне на хора с увреждания, когато са част от здравна услуга по смисъла на т.1. Протези са протезите по смисъла на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и това са: протези за долни(горни) крайници, включително с електронно устройство; очни протези; протези за нос и уши.

4. Доставката на имплантируеми медицински изделия, задвижвани с енергия, генерирана в човешкото тяло, или от земното притегляне, както и активно имплантируеми медицински изделия, когато доставката им е част от здравните услуги по смисъла на т.1.

5. Доставката на зъбни протези от лекари по дентална медицина или зъботехници (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.).

6. Транспортни услуги за болни или ранени лица със специално предназначени превозни средства и от надлежно оправомощени органи

Например: транспортни услуги за спешна медицинска помощ.

7. Доставка на стоки и услуги в рамките на хуманитарната дейност на БЧК и други ЮЛНЦ със статут в обществена полза. Доставките са освободени, когато Българският Червен кръст или други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в регистъра по чл.37у от Закона за храните като оператор на хранителна банка, не извършват продажба на безвъзмездно предоставените хранителни стоки по чл.6, ал.4, т.4. (изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 2016 г.)

8. Предоставянето на медицинска помощ от лице, упражняващо медицинска професия съгласно Закона за здравето (нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.).

Доставка, свързана със социални грижи и осигуряване

Чл.40 от ЗДДС

1. Социални услуги по Закона за социално подпомагане, извършвани от държавата, общините и вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица. Социалните услуги представляват дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани институции и в общността.

(§ 1, т.6 от ДР на Закона за социалното подпомагане - нова - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.).

Социални услуги се извършват от:

 1. държавата;
 2. общините;
 3. български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;
 4. физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство. (чл.18 изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)

Посочените в т.3 и т.4 лица могат да предоставят социални услуги само след вписване в регистър към Агенцията за социално подпомагане, а на лица до 18 години - след издаване на лиценз и вписване в регистъра.

Условията и редът за регистрация са уредени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

2. Социални помощи по реда на Закона за социалното подпомагане. Социалните помощи са средства в пари и/или в натура, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства (чл.11, ал.1 от Закона за социалното подпомагане).

3. Задължителното и доброволното социално, пенсионно и здравно осигуряване, извършвано при условията и по реда на специален закон, включително посредническите услуги, пряко свързани с това.

4. Извършването на посредничество при международно осиновяване по Семейния кодекс (нова, ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.). Виж писмо № 04-14-5#3 от 27.07.2018 г. на Зам. изпълнителния директор на НАП.

Доставка, свързана с образование, спорт или физическо възпитание

Чл.41 от ЗДДС

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Всички форми на предучилищна подготовка и възпитание, училищно и университетско образование, професионално образование и обучение, както и следдипломно обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, предоставяни от:

 • детски градини, училища или обслужващи ги звена по Закона за предучилищното и училищното образование, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение, доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции;
 • висши училища по Закона за висшето образование.

2 Предоставяне на частни уроци, заместващи училищното или университетското образование по т.1. Имат се предвид услугите, целящи заместването на форма на легитимно обучение, определено по нормативен ред, даващо същите права на лицата, завършили образованието си по реда на т.1.

3. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 79 от 2015 г.) доставката на учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, одобрени от министъра на образованието и науката, когато стоките са доставени от организациите по т.1, буква „а“, както и доставката на учебници, познавателни книжки и учебни комплекти. Доставките на учебници и учебни помагала, които не се доставят от посочените лица са предмет на облагаема доставка.

Определение на понятието “учебно помагало” се съдържа в разпоредбите на Наредба № 6 за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала на министъра на образованието и науката (обн. ДВ бр. 94 от 4 Декември 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 25 Април 2017 г.). Учебно помагало по смисъла на чл.6, ал.1 от Наредбата е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което подпомага предучилищното и училищното образование за конкретизиране, разширяване или задълбочаване на учебното съдържание, изцяло или в негови отделни части, затвърждаване или за практическо прилагане на усвоените компетентности. Учебните помагала се създават като печатни издания, печатни издания с електронен вариант или електронни издания.

Според функцията си учебните помагала могат да бъдат: дидактична игра, албум, блок, учебна тетрадка, учебна христоматия, сборник със задачи, с контурни карти, с учебни материали или с учебни анализи, учебен атлас, ръководство за учебна практика, учебен курс по теория и/или практика на професията.

4. Услуги, пряко свързани със спорта или физическото възпитание, предоставяни от спортни организации по Закона за физическото възпитание и спорта, които са регистрирани по ЗЮЛНЦ като организации, определени за извършване на общественополезна дейност.

Доставка, свързана с култура

Чл.42 от ЗДДС

1. Продажба на билети от културни организации и институти по Закона за закрила и развитие на културата за: циркови, музикални и музикално-сценични спектакли и концерти, с изключение на билетите за барове, вариетета и еротични спектакли; музеи, художествени галерии, библиотеки и театри; зоологически и ботанически градини; архитектурни, исторически, археологически, етнографски и музейни резервати и комплекси.

 "Културна организация" е структура, създадена или учредена по реда на Закона за закрила и развитие на културата, чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство. Държавни културни институти са и училищата по изкуствата и училищата по културата.

2. Дейността на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, за която получават плащане от държавния бюджет.

Доставка, свързана с вероизповедания

Чл.43 от ЗДДС

Доставки на стоки и извършване на услуги от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, когато тези доставки са свързани с осъществяването на тяхната религиозна, социална, образователна и здравна дейност. Продажбата на вещи, свързани с богослужебната дейност, ритуали и обреди, се разглежда като освободена доставка.

Доставка с нестопански характер

Чл.44 от ЗДДС

Доколкото не води до нарушаване на правилата за конкуренцията, като освободена доставка се определя:

- доставката на стоки и извършването на услуги от здравни и лечебни заведения, социални и осигурителни предприятия, детски градини, училища, културни организации и институции, както и организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер, когато извършваната доставка е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност и/или за постигане на поставените цели;

- доставката на стоки и предоставянето на услуги от посочените организации, които не са търговци в полза на членовете им срещу членски внос, определен в съответствие с правилата на тези организации;

- предоставянето от самостоятелни групи лица, чиито дейности са освободени или не са облагаеми с данък, на услуги на членовете им, които са пряко необходими за осъществяване на тяхната дейност, когато групите изискват от своите членове само възстановяване на дела им от общите разходи.

Доставка, свързана със земя и сгради

Чл.45 от ЗДДС

1. Прехвърляне на право но собственост върху земя.

2. Учредяване или прехвърляне на ограничени вещни права върху земя.

3. Отдаване под наем на земя.

4. Аренда на земя.

5. Отдаване под наем на сграда или част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец.

6. Учредяване или прехвърляне на право на строеж до момента на издаването на разрешение за строеж на сградата, за която се учредява или прехвърля правото на строеж.

7. Доставка на сгради или части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях.

Доколкото в закона не се съдържа определение на понятието „сгради, които не са нови”, по аргумент на противното, за такива следва да се считат сградите, които не попадат в обхвата на даденото определение за „нови сгради”.

В §1, т.5 от ДР на ЗДДС е дадено определение на понятието „нови сгради”. Това са сградите:

 • които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност "груб строеж", или
 • за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.

Съгласно §1, т.6 от ДР на ЗДДС „прилежащ терен” е сумата от застроената площ по смисъла на Закона за устройство на територията и площта около застроената площ, определена на база отстояние 3м от външните очертания на всяка от ограждащите стени на първия надземен етаж или полуподземния етаж на сградата, в рамките на урегулирания поземлен имот.

„Застроена площ” по смисъла на §5, т.15 от ДР на ЗУТ е площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж, включително площта на проветрителните шахти и проходите в тези очертания. В застроената площ на приземно ниво не се включват тераси, външни стълби и стълбищни площадки, рампи, гаражи и други елементи с височина до 1,2 м от средното ниво на прилежащия терен.

В случаите, при които е налице доставка на сграда, която се състои, както от части, отговарящи на определението за нова сграда, така и от части, за които тези обстоятелства не са налице, освободена е само доставката на частите от сгради, за които обстоятелствата не са налице.

Не се считат за освободени доставки, следните доставки свързани със земя и сгради:

 • прехвърлянето на право на собственост на урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови;
 • „Урегулиран поземлен имот” или „урегулиран имот” по смисъла на § 5, т.11 от ДР на Закона за устройство на територията е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство. Поземлен имот е част от територия (включително и тази, която трайно е покрита с вода), определена с граници, съобразно правото на собственост.
 • прехвърлянето на право на собственост на прилежащи терени към нови сгради, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тези терени;
 • прехвърлянето на право на собственост или други вещни права, както и отдаването под наем на оборудване, машини, съоръжения и постройки, неподвижно закрепени към земята или изградени на повърхността й;
 • прехвърлянето на право на собственост или други вещни права, както и отдаването под наем от къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери, паркингови площи и други подобни;

настаняването в хотели, мотели, вилни и туристически селища, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги, хижи, туристически спални, страноприемници, ханове, пансиони, караванни паркове, ваканционни лагери, почивни станции, балнеоложки центрове и санаториални комплекси.

Доставка на финансови услуги

Чл.46 от ЗДДС

1. Договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу насрещна престация (лихва) от лицето, което го отпуска, включително отпускането, договарянето и управлението на кредит при доставка на стоки, при условията на договор за лизинг;

2. Договарянето на гаранции и сделки с гаранции или ценни книжа, установяващи права върху парични вземания, както и управлението на гаранции от кредитора;

3. Сделката, включително договарянето, свързана с платежни сметки, платежни услуги, електронни пари, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти, без сделката по събиране на дългове и факторинг и отдаване под наем на сейфове (изм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.11.2009 г.);

4. Сделката, включително договарянето, свързана с валута, банкноти, монети, използвани като законно платежно средство, с изключение на банкноти и монети, които обикновено не се използват като законно платежно средство или са с нумизматична стойност (доп. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. ДВ, бр. 97 от 2016г.);

5. Сделката, включително договарянето, свързана с дружествени дялове, акции или други ценни книжа и техни деривати, с изключение на управлението и отговорното пазене; това не се отнася за ценни книжа, установяващи права върху стоки или услуги, извън посочените в този член;

6. Управлението на дейността на колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове и пенсионни фондове и предоставянето на инвестиционни консултации по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и услугата, предоставена от обвързан агент на инвестиционен посредник във връзка с услугите и дейностите по чл.33 от Закона за пазарите на финансови инструменти, когато тези услуги и дейности представляват финансови услуги, и предоставянето на инвестиционни съвети по Закона за пазарите на финансови инструменти, както и управлението на дейността на Фонд на фондовете по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и изпълнението на финансови инструменти въз основа на финансови споразумения по смисъла на чл.38, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.) (изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.);

7. Сделката, включително договарянето, свързана с финансови фючърси и опции.

Доставка на финансови услуги

Чл.42, ал.1 от ППЗДДС

Деривати на ценни книги по смисъла на чл.46, ал.1, т.5 от ЗДДС са: инвестиционни портфейли, купони на облигации и други подобни (Предишен текст на чл.42 - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.).

Доставка на застрахователни услуги

Чл.47 от ЗДДС

Извършването на услуги при условията и по реда на Кодекса за застраховането от:

 • застрахователи и презастрахователи;

застрахователни брокери и застрахователни агенти.

Доставка на застрахователни услуги

Чл.42, ал.2 от ППЗДДС

Освободена доставка по смисъла на чл.47 от ЗДДС е и извършването на услуги при условията и по реда на Кодекса за застраховането от презастрахователи (нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.).

Хазарт

Чл.48 от ЗДДС

Организирането на хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта

Съгласно чл.41, ал.1 от Закона за хазарта, хазартни игри са лотарийни игри, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, игри с игрални автомати и игри в игрално казино. Начинът, техническите средства и електронните съобщителни средства или услуги, чрез които се организира и предлага хазартна игра, не променят вида на играта.

Лотарийните игри са хазартни игри, в които се участва посредством билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци. Печалбата се дължи при откриване или познаване на определена цифра, комбинация от цифри, знак, фигура и други (чл.48, ал.1 от Закона за хазарта).

Тото и лото игрите са хазартни игри, при които се залага върху една или повече числови комбинации, формиращи числови комбинации, като участието в игрите се осъществява посредством удостоверителни знаци, чиито образци се утвърждават от Комисията (чл.55, ал.1 от Закона за хазарта).

Игрите "Бинго" и "Кено" са хазартни игри, при които се залага върху една или повече числови комбинации и се изтеглят определен брой числа, формиращи печелившите комбинации (чл.57, ал.1 от Закона за хазарта).

Томболите са лотарийни игри, които се разиграват само с продадените билети - организират се еднократно или през определен период от време (чл.49, т.2 от Закона за хазарта).

Игрите с игрални автомати са хазартни игри, които се организират в игрални зали. Игрален автомат е устройство, на което се залага с монета, банкнота, жетон, бутон, магнитна карта или с друго средство. В игралния автомат изборът на комбинация за печалба или загуба се прави на случаен принцип от генератор на случайни числа, който може да се намира физически в игралния автомат или в игралната зала, където е разположен автоматът. Игралният автомат или организаторът изплаща печалбата на участника (чл.64 от Закона за хазарта).

Хазартни игри на игрални маси са: на рулетка, с карти, включително покер, със зарове и разновидностите им. В игрално казино се организират хазартни игри на игрални маси и с игрални автомати. В игрите се участва с различни залози, като печалбите в рамките на една игра на една игрална маса може да са различни. Печалбите или загубите зависят предимно от случайността. (чл.71, ал.1 и 2 от Закона за хазарта).

Игрално оборудване са игрални автомати с едно или повече игрални места, игрални маси в игрално казино и игрални съоръжения за числовите лотарийни игри тото, лото, бинго и кено (§ 1, т.2 от ДР на Закона за хазарта).

Игрите със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета са хазартни игри, при които печалбата зависи само от вярното предвиждане и познаване на тези резултати. Печалбите се определят от размерите на залозите и съответните предварително определени от организатора коефициенти, или от съотношението между броя на спечелилите играчи и размерите на залозите при предварително установен дял на печалбите (чл.60, ал.1 и 4 от Закона за хазарта).

Игри със залагания върху случайни събития са хазартни игри, при които печалбата зависи изключително от случайността на възникване на събитие, не е обвързана с периодичност и не са уредени по друг начин в този закон (чл.62, ал.1 от Закона за хазарта).

Игрите със залагания, свързани с познаване на факти са хазартни игри, при които печалбата зависи от познаване или даване на верен отговор относно съществуващ факт (чл.62, ал.2 от Закона за хазарта).

Доставка на пощенски марки и пощенски услуги

Чл.49 от ЗДДС

1. Доставка на пощенски марки по номинал или приравнен знак на пощенска марка;

Съгласно чл.43, ал.1 от ППЗДДС, приравнен знак на пощенска марка е отпечатък на пощенска марка върху пощенски плик, издаден и пуснат в обращение по установения за това ред. Не се смята за приравнен знак на пощенска марка отпечатъкът от таксувачна машина под контрола на пощенска служба.

2. Извършването на универсална пощенска услуга при условията и по реда на Закона за пощенските услуги;

Съгласно чл.32 от Закона за пощенските услуги универсалната пощенска услуга е услуга, която се извършва постоянно в рамките на определено работно време с качество, отговарящо на изискванията по чл.15, ал.1, т.8 от същия закон, при достъпни цени и възможност за ползването им от всеки потребител на територията на страната, независимо от географското му положение. Универсалната пощенска услуга включва услугите, посочени в чл.34 от Закона за пощенските услуги и това са:

 • приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки, както следва:

А) кореспондентски пратки - до 2 кг;

Б) малки пакети - до 2 кг;

В) печатни произведения - до 5 кг;

Г) секограми - до 7 кг;

 • приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети - до 20 кг; когато се отнася за колети от други страни, може да бъде по-висока и да достига до границата за тегло, определена в актовете на Всемирния пощенски съюз.
 • допълнителни услуги "препоръка" и "обявена стойност".

В обхвата на освободените доставки по чл.49 от ЗДДС не попадат неуниверсалните пощенски услуги. По смисъла на чл.37 от Закона за пощенските услуги, неуниверсални пощенски услуги са всички услуги по приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки, извън обхвата на универсалната пощенска услуга. Неуниверсалните пощенски услуги включват:

 • куриерските услуги;
 • приемане на съобщения, подадени във физическа или електронна форма от подателя, предаването им чрез далекосъобщителни средства и доставяне на тези съобщения на получателя като пощенски пратки.

пощенските парични преводи.

Доставка на стоки или услуги, за която не е ползван данъчен кредит

чл.50, ал.1 и 2 от ЗДДС

1. Доставки на стоки или услуги, които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос.

2. Доставки на стоки или услуги при производството, придобиването или вноса на които не е било налице правото на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70 от ЗДДС.

Считано от 01.01.2017 г. последващата доставка на тези стоки или услуги няма характер на освободена доставка, когато по реда на чл.79а и 79б е упражнено право на данъчен кредит чрез извършване на корекция (чл.50, ал.2 от ЗДДС – ДВ, бр. 94 от 2012 г., изм., бр. 97 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) - виж Фиш 7.2.

Преходни правила във връзка с променения режим на доставките, свързани с процесуално представителство, с което се осъществява защита на физически лица (в сила от 01.01.2010 г.).

Когато е получено авансово плащане до 31 декември 2009 г., включително за доставка на стока или услуга, за която с този закон е променено данъчното третиране по отношение на размера на ставката, мястото на изпълнение на доставката, приравняване на доставката на облагаема по чл.69, ал.2 и за която данъчното събитие възниква след тази дата, доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по закона.

За доставките на услуги по процесуално представителство, с което се осъществява правото на защита на физически лица в досъдебни, съдебни, административни и арбитражни производства, когато са доставки с периодично или поетапно изпълнение, се прилага данъчният режим към датата на съответното данъчно събитие, определено по реда на чл.25, ал.4.

(чл.39; чл.40; чл.41; чл.42; чл.43; чл.44; чл.45; чл.46; чл.47; чл.48; чл.49; чл.50 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник