Фиш 3.1 - Освободени операции

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Видове освободени операции

1.1 Освободени доставки

Освободени доставки са доставките, посочени в чл.39 - 50 от ЗДДС, както и вътреобщностните доставки с предмет, посочен в чл.39 - 50 от ЗДДС (виж Фиш ІІІ.2).

1.2. Освободен внос

Освободен от облагане е вносът на стоки посочени в чл.58 от ЗДДС.

1.3. Освободен ВОП – чл.65 от ЗДДС

Освободено от облагане с ДДС е и всяко вътреобщностно придобиване на стоки, чиито доставки попадат в обхвата на чл.39-50 от ЗДДС, както и следните вътреобщностните придобивания с място на изпълнение на територията на страната:

  • когато получатели са лица по чл.172, ал.2 и чл.174, ал.1;
  • чийто внос на територията на страната би бил освободен от данък по реда на чл.58, ал.1;
  • когато получатели са институции на Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или от органите на Европейския съюз, към които се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, при ограниченията и условията на този протокол и споразуменията за неговото прилагане или споразуменията за седалищата и при условие, че това не води до нарушаване на конкуренцията;
  • от лице - посредник в тристранна операция, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

2. Данъчно третиране

  • За посочените по-горе доставки и придобивания на датата на възникване на данъчното събитие възниква основание за освобождаване от начисляване на данък
  • За стоките и услугите, предназначени за извършване на освободени доставки не е налице провото на приспадане на данъчен кредит

3. Документиране

Документирането на доставките се извършва с фактура, в която следва да бъде посочено основанието за неначисляване на данък. Издаването на фактура не е задължително в случаите на доставки на финансови услуги по чл.46 от ЗДДС и за доставки на застрахователни услуги по чл.47 от ЗДДС.

(чл.38; чл.39; чл.40; чл.41; чл.42; чл.43; чл.44; чл.45; чл.46; чл.47; чл.48; чл.49; чл.50; чл.58; чл. 65; чл.172; чл.173; чл.174 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник