Фиш 2.5 – Операции, подлежащи на облагане по силата на закона

Въпреки че не отговарят на изискванията за облагаеми доставки, по силата на изрични законови разпоредби, облагаеми са следните операции:

1. Безвъзмездни доставки на стоки и услуги, приравнени на възмездни. (виж Фиш 2.6 и 2.7).

2. Вътреобщностно движение на стоки в рамките на независимата икономическа дейност на данъчно задължените лица.

 Изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от данъчно задължено лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка, в която лицето не е регистрирано за целите на ДДС (чл.6, ал.3, т.3 от ЗДДС). За практическото приложение на чл.6, ал.3, т.3 от ЗДДС виж становище изх. № 91-00-39/22.01.2009 г. на изпълнителния директор на НАП.

3. Внос.

Въвеждането на територията на България на стока се смята за облагаема операция (чл.16 от ЗДДС), освен в специалните случаи на освобождаване. (виж Фиш 8.2.1).

4. Доставка във връзка с дерегистрация – чл.111 от ЗДДС.

При дерегистрация на регистрирано лице, въпреки че няма прехвърляне на собственост, се смята, че лицето извършва доставка на всички налични стоки и/или услуги, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независимата икономическа дейност е ползвало данъчен кредит и които представляват активи по смисъла на Закона за счетоводството или по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Внимание: когато са издадени фактура и/или известие с посочен ДДС, данъкът е дължим, независимо от факта, че е възможно да липсва доставка или данъкът да е начислен неоснователно (чл.85 от ЗДДС, изм. ДВ, бр. 106 от 12.12.2008 г.).

(чл.6; чл.9; чл.16; чл.85; чл.111 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник