ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 12 юни 2020 862 уникалност: 96.4%

Правен Въпрос

Може ли да се начисли ДДС на Дружество, което е извършило ВОД на основание, че не са налице данни от чуждестранната администрация?

Фактическа Обстановка

Дружество има за основна дейност търговия с мляко и млечни продукти. Извършена е проверка на Дружеството и е начислен ДДС в размер на 295 637,25 лв. от ноември 2015 до февруари 2016 г. във връзка с непризнати вътреобщностни доставки към четирима гръцки търговци. Основанието, на което не признават доставките, е, че липсват данни от гръцката администрация за гръцките дружества и съответно деклариран ВОП. НАП издава ревизионен акт, който Дружеството обжалва.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 109 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на девети октомври в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора Д. Б. изслуша докладваното от съдията МИЛЕНА ЗЛАТКОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 - чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ вр. чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационните жалби на "Млечен дол" ЕООД, ЕИК: 203636094 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Йосиф В. Гурко" № 52, ет. 2, ап. 4 /съдебен адрес: гр. София, ул. "Г.С.Раковски" № 133, ет. 1/, подадена чрез пълномощника му адв. Балкански, и на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - София при ЦУ на НАП против решение№ 1686 от 13.03.2019 г. на Административен съд - София - град /АССГ/, постановено по адм. д. № 1374/2018 г.

Касаторът "Млечен дол" ЕООД оспорва решението в частта му, в която е отхвърлена жалбата му против ревизионния акт /РА/ - № Р-22221016001022-091-001/13.09.2017 г. С доводи за неправилност поради нарушение на материалния закон и процесуалните правила претендира неговата отмяна.

Ответникът по касация - директор на Дирекция "ОДОП" - София - оспорва същата чрез процесуалния си представител юрк. Соколова и заявява искане за присъждане на разноски.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за допустимост и неоснователност на касационната жалба.

Директорът на Дирекция "ОДОП" - София оспорва решението в частта му, в която е отменен РА. С твърдения за наличието на касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК претендира неговата отмяна, вкл. в частта му за разноските, и постановяване на друго по съществото на спора, с което да се потвърди акта, както и присъждане на направените разноски за двете съдебни инстанции /държавна такса и юрисконсултско възнаграждение/.

Ответникът по касационната жалба - "Млечен дол" ЕООД оспорва същата чрез управителя и представляващ дружеството Х. П. по съображения, изложени в писмено становище, и иска от съда да постанови решение, с което да я отхвърли като неоснователна.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за допустимост и неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, първо отделение, след като прецени наведените в касационните жалби доводи, валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон в изпълнение изискването на чл. 218 от АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационните жалби като подадени в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и от надлежни страни срещу съответните части от подлежащ на касационно оспорване съдебен акт, неблагоприятни за тях, са допустими.

Настоящата касационна инстанция преценява решението на АССГ като валидно и допустимо. Правилно е приел съдът, че РА е валиден акт, издаден от компетентни органи.

С РА № Р-22221016001022-091-001/13.09.2017 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - София, потвърден с решение № 45/12.01.2018 г., е начислен ДДС в размер на 295 637.25 лв. за данъчните периоди от м. ноември 2015 г. до м. февруари 2016 г. във връзка с непризнати ВОД към четирима гръцки търговци и е отказано право на приспадане на ДДС в размер на 26 714.81 лв. за данъчния период м. февруари 2016 г. по фактури, издадени от "Сток Комерс" ЕООД. Начислени са лихви в размер на 14 544.98 лв. Установен е ДДС за внасяне в размер на 46 817.29 лв. при деклариран ДДС за възстановяване в размер на 289 079.76 лв.

скрито платено съдържание: 1143 думи;