ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

актуално 30 октомври 2020 679 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Кога НАП ще държи отговорен краен получател на стока по верига от доставки, който е знаел, че неговият доставчик няма да плати ДДС във връзка с доставката?

Фактическа Обстановка

Дружество 1 продава недвижим имот на Дружество 2, което след това препродава същия имот на Дружество 3. Дружество 1 не внася дължимия данък, затова НАП привлича Дружество 2 към отговорност, което обаче също не внася данъка. Затова данъчните искат да задължат Дружество 3 за неплатения от Дружество 2 данък. Техният аргумент е, че Дружество 3 е знаело, че неговият доставчик (Дружество 2) няма да плати данъка, поради което той трябва да се иска и от Дружество 3. То, от своя страна, обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 67 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

МИРА РАЙЧЕВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

при секретар и с участието на прокурора Н. Н. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 209 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на "Гео Мар 03" ЕООД, чрез пълномощника си адв. А. Ч., против решение № 185/09.01.2014 г., постановено по адм. д. № 2918/2013 г., по описа на Административен съд, гр. София /АС/, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу ревизионен акт /РА/ № 2191203401/06.08.2012 г., издаден от главен инспектор при ТД на НАП София, потвърден с решение № 312 от 18.02.2013 г. на директора на Дирекция "ОДОП", гр. София, при ЦУ на НАП.

В жалбата се излагат доводи за неправилност на съдебното решение, като необосновано и постановено в нарушение на материалния закон, обосноваващо отменително основание по чл. 209, т. 3 от АПК. По подробно изложени доводи в касационната жалба, касаторът моли да бъде отменено решението, като по същество бъде постановено ново, с което се отмени обжалвания РА. Претендира присъждане на разноски за две инстанции.

Ответникът по жалбата - Директора на Дирекция "ОДОП" - гр. София при ЦУ на НАП, чрез процесуалния си представител юрк. Кирова в съдебно заседание, излага доводи за правилност на обжалваното решение. Претендира присъждане на разноски.

Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд - осмо отделение, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 от АПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218, ал. 2 от АПК, приема касационната жалба за процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 211 от АПК, а по същество за основателна.

Предмет на обжалване пред АС е бил РА № 2191203401/06.08.2012 г., издаден от издаден главен инспектор при ТД на НАП София, потвърден с срещу решение № 312 от 18..02.2013 г. на директора на Дирекция "ОДОП", гр. София, при ЦУ на НАП, в частта, в която е ангажирана отговорност на "Гео Мар 03" ЕООД по реда на чл. 177 от ЗДДС по фактура № 34/01.10.2011 г., издадена от "Юнекс Трейд" ООД, за данъчен период 01.10.2011 г. - 31.10.2011 г.

За да постанови обжалваното решение на първо място съдът е приел, че РА е издаден от компетентен орган по приходите, след надлежно възложена ревизия, в предвидената в чл. 120 от ДОПК форма и съдържа необходимите реквизити, като при издаването му не са допуснати съществени нарушения на процедурните правила визирани в ДОПК.

По същество на спора за установено съдът е приел, че с Нотариален акт /НА/ № 177/20.10.2011 г., "Гео Мар 03" ЕООД е закупил от "Ганчев инвест" АД подробно индивидуализиран недвижим имот, заедно с право на строеж за построяване на жилищна сграда със смесено предназначение. Цената на имота е 972 000,00 лв. без ДДС, като е уговорено, същата да бъде платена по банков път след подписване на договора за покупко-продажба, без да е посочен срок. От "Ганчев инвест" АД към ревизираното лице е издадена фактура № 66/21.10.2011 г. с данъчна основа 972 272,00 лв., ДДС - 199 454,40 лв. с предмет - продажба по НА № 177/2011 г., като за данъчен период м. 10.2011 г., жалбоподателят е упражнил право на приспадане на данъчен кредит в посочения размер.

Установено е, че предходен доставчик е "Юнекс Трейд" ООД, като в дневника за покупки на "Ганчев инвест" АД е отразена фактура № 34/01.10.2011 г. с данъчна основа 972 272,00 лв., ДДС - 199 454,40 лв., с предмет- продажба по НА № 176/2011 г. От приетия по делото НА за установено съдът е приел, че недвижимия имот е идентичен, с продадения на жалбоподателя, като цената е идентична и е уговорено сумата да бъде платена по банков път в двадесет дневен срок от подписване на договора, т.е. до 17.10.2011 г. Установено е, че плащане по банков път не е извършено.

На следващо място, съдът е приел, че плащане е извършено чрез прихващане и записи на заповед, като жалбоподателят е придобил задълженията към кредитори на предходния доставчик "Юнекс Трейд" ООД.

От извършена насрещна проверка на "Юнекс Трейд" ООД, за установено съдът е приел, че декларирания за внасяне по СД за м.10.2011 г. данък в размер на 207 871,01 лв. не е внесен и е по единствената фактура за продажба за данъчен период м. 10.2011 г. № 34/01.10.2011 г., издадена към "Ганчев инвест" АД.

От приетата без оспорване съдебно счетоводна експертиза съдът е приел за установено, че процесната сделка представлява доставка на стока по смисъла на чл. 6 от ЗДДС, налице е данъчно събитие по чл. 25, ал. 1 от ЗДДС, обуславящо правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 68, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.

При така установеното от правна страна съдът е анализирал разпоредбата на чл. 177 от ЗДДС и се е позовал на решение на Съда на ЕО по дело С-384/04, досежно допустимостта на законодателство, предвиждащо данъчно задължено лице, на което са доставени стоки или услуги и което е знаело или е имало разумни причини да подозира, че част или целият ДДС, дължим във връзка с тази доставка, или всяка предходна или бъдеща доставка няма да бъде платен, да е солидарно отговорно за неплатения данък.

скрито платено съдържание: 1923 думи;