ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
чака актуализация 9 април 2021 1831 уникалност: 84.9%

Правен Въпрос

Трябва ли да се извърши корекция на ДДС при продажба на стара сграда, представляваща освободена доставка по действащия закон, когато за тази сграда е приспаднат данъчен кредит по предишен закон?

Фактическа Обстановка

Дружество 1 купува два недвижими имота през 2000 г. и през 2004 г., като приспада данъчен кредит. Дружество 1 апортира имотите в капитала на Дружество 2, при което не начислява ДДС, тъй като извършването на апорт не представлява облагаема доставка. Впоследствие Дружество 2 се регистрира по ЗДДС. През юни и ноември 2014 г. Дружество 2 продава имотите, но не начислява ДДС, тъй като доставката на сгради, които не са нови, е освободена. След извършена ревизия НАП приема, че Дружество 2 (в качеството си на правоприемник на Дружество 1, което е приспаднало данъчен кредит при закупуването на имотите) е трябвало да извърши корекция на приспаднатия от Дружество 1 данък. Дружество 2 обжалва ревизионния акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 176 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на седми март в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА

при секретар и с участието на прокурора И. В. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № 7246/2017

Производство по чл. 208 и сл. АПК вр. чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано по касационни жалби на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" София при ЦУ на НАП и на "Интериорен дизайн и мениджмънт на имоти" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. "Кожух планина" № 10, представлявано от управителя П. С. М., чрез адв. З. Н., против Решение № 2721 от 21.04.2017 г. на Административен съд София-град по адм. д. № 260 по описа за 2016 г., съответно в частта му, с която по жалба на дружеството е отменен Ревизионен акт № Р-22221015000856-091-001 от 28.09.2015 г. на органи по приходите при ТД на НАП, София, потвърден с Решение № 1925/17.12.2015 г. на Директора на Дирекция "ОДОП" при ЦУ на НАП София, в частта му, с която на ревизираното лице за м. 06.2014 г. и м. 11.2014 г. е доначислен ДДС общо в размер на 11 868,87 лв., и в тази, с която жалбата на дружеството проив РА е отхвърлена.

В касационната жалба на ДД"ОДОП" се твърди, че съдебното решение в отменителната му част е неправилно като постановено при необоснованост и в противоречие с материалния закон. Твърди се, че в нарушение на принципите на данъчен неутралитет и равно третиране, първоинстанционният съд отменил РА в посочената част. В съответствие с тези основни принципи на правото на ЕС, когато една сграда е закупена преди 01.01.2007 г. и при покупката й получателят е упражнил право на данъчен кредит, а в последствие същият я продава при условията на освободена доставка защото сградата не е "нова", на основание чл. 79, ал. 3 и ал. 6 ЗДДС следва да се извърши корекция на ползвания данъчен кредит, а чл. 80, ал. 1, т. 2 ЗДДС е неприложим, защото не е налице такава промяна в законодателството, която да обуславя недопускането на такава корекция. Позовава се на съдебна практика на Съда на ЕС по дело С-184/04.

Иска се отмяна на решението в посочената част и отхвърляне на жалбата против РА, както и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът по тази жалба "Интериорен дизайн и мениджмънт на имоти" ЕООД, не взема становище.

В касационната жалба на "Интериорен дизайн и мениджмънт на имоти" ЕООД се твърди, че съдебното решение в останалата му част, с която е отхвърлена жалбата на дружеството против РА в частта му на отказ на данъчен кредит общо в размер 1 436,48 лв. за данъчни периоди м.06-12.2014 г. по доставки на услуги по оперативен лизинг от "Лион рент а кар" ЕООД на лек автомобил BMW, марка MINI Cooper S, е необосновано и противоречи на материалния закон. Доказано било използването на автомобила от управителя на дружеството за икономическата дейност на последното.

Иска се отмяна на решението в тази част и отмяна на РА, както и присъждане на разноски.

Ответникът по тази жалба - ДД"ОДОП" София, ДД"ОДОП" София при ЦУ на НАП, чрез юрк. Дечева, оспорва жалбата. Иска оставяне в сила на решението в тази част и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационните жалби в подробно становище по съществото на делото.

Върховният административен съд, състав на осмо отделение, като обсъди допустимостта на касационните жалби, направените в тях оплаквания, при спазване на разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 АПК, намира жалбите процесуално допустими, а по съществото - неоснователни, поради следното:

скрито платено съдържание: 1252 думи;