СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

чака актуализация 31 май 2020 731 уникалност: 100%

Правен Въпрос

„Икономическа дейност“ ли е използването на фотоволтаична система без възможност за акумулиране на електроенергия, която система е инсталирана на покрива на жилищна сграда, като произведената електрическа енергия частично захранва домакинството на използващия инсталацията, а друга част захранва обществената мрежа срещу редовен приход?

Фактическа Обстановка

Физическо лице (г-н Фюхс) инсталира на покрива на жилищна сграда фотоволтаична инсталация. С произведената електроенергия се захранва централната мрежа. Доставките се заплащат по пазарни цени и подлежат на облагане с данък.

За периода 2005 – 2008 г. г-н Фюхс потребява 44 600 kWh от мрежата. Той доставя 11 156 kWh за обществената мрежа, а прякото му потребление е 8645 kWh, т.е. подадената електроенергия от фотоволтаичната система към мрежата е 19 801 kWh.

В посочената хипотеза под „пряко потребление“ следва да се разбира, че електрическата енергия е получена от централната мрежа непосредствено след като е подадена в мрежата.

Г-н Фюхс иска възстановяване на заплатения ДДС във връзка с покупката на фотоволтаичната система. Данъчните обаче му отказват – с мотива, че с използването на посочената система г-н Фюхс не извършва икономическа дейност.

Г-н Фюхс обжалва отказа на данъчните по надлежния ред, като жалбата му е уважена. Данъчните оспорват решението пред последната инстанция, която, от своя страна, се обръща с преюдициално запитване към СЕС.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 50 думи;

СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

„Шеста директива ДДС — Член 4, параграфи 1 и 2 — Понятие за икономическа дейност — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Експлоатация на фотоволтаична инсталация, монтирана на покрива на частна жилищна постройка — Доставка към мрежата — Възнаграждение — Производство на електричество, по-малко от потребяваното количество“

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Verwaltungsgerichtshof (Австрия) с акт от 29 март 2012 г., постъпил в Съда на 9 май 2012 г., в рамките на производство по дело

Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

срещу

Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz,

в присъствието на:

Thomas Fuchs,

СЪДЪТ (втори състав),

състоящ се от: г-жа R. Silva de Lapuerta, председател на състав, г-н G. Arestis, г-н J.-C. Bonichot, г-н Ал. Арабаджиев (докладчик) и г-н J. L. da Cruz Vilaça, съдии,

генерален адвокат: г-жа E. Sharpston,

секретар: г-н A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

- за австрийското правителство, от г-жа C. Pesendorfer, в качеството на представител,

- за германското правителство, от г-н T. Henze и г-жа K. Petersen, в качеството на представители,

- за Европейската комисия, от г-жа C. Soulay и г-н B.-R. Killmann, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 7 март 2013 г.,

постанови настоящото

РЕШЕНИЕ

1

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 4 от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, стр. 1), изменена с Директива 95/7/ЕО на Съвета от 10 април 1995 г. (ОВ L 102, стр. 18, наричана по-нататък „Шеста директива“).

2

Запитването е представено в рамките на спор между Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (наричана по-нататък „Finanzamt“) и Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz във връзка с приспадането на данъка върху добавената стойност (наричан по-нататък „ДДС“), начислен във връзка с фотоволтаична инсталация, монтирана на покрива на частна жилищна постройка.

ПРАВНА УРЕДБА

Правото на Съюза

3

Член 2, озаглавен „Приложно поле“, от глава II от Шеста директива има следното съдържание:

„С [ДДС] се облага:

1. доставката на стоки или услуги, извършена възмездно на територията на страната от данъчнозадължено лице, действащо в това си качество;

[…]“.

4

Член 4, параграфи 1 и 2 от Шеста директива гласят:

„1. „Данъчнозадължено лице“ означава всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, посочена в параграф 2, където и да е, независимо от целите и резултатите от тази дейност.

2. Икономическа дейност по параграф 1 включва всички дейности на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително дейност в областта на минното дело и селското стопанство, и упражняването на свободни професии. Използването на материално или нематериално имущество с цел получаването на редовен приход от него също се счита за икономическа дейност“.

5

Съгласно член 5, параграфи 1 и 2 от Шеста директива:

„1. „Доставка на стока“ означава прехвърлянето на правото на разпореждане с материално имущество като собственик.

2. Електроенергията, газта, топлинната, хладилната енергия и други подобни се считат за материално имущество“.

6

Член 17 от посочената директива в редакцията му съгласно член 28е от същата гласи:

„1. Правото на приспадане възниква по времето, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем.

2. Доколкото стоките и услугите се използват за целите на облагаемите сделки на данъчнозадължено лице, същото има правото да приспадне следното от дължимия данък върху добавената стойност, който то е задължено да плати:

а) дължимия или платен на територията на страната данък върху добавената стойност за стоки или услуги, които друго данъчнозадължено лице му е доставило или предстои да му достави;

[…]“.

Австрийското законодателство

7

Член 2, параграф 1 от Закона за данъка върху оборота (Umsatzsteuergesetz, 1994, BGBl. № 663/1994) в редакцията му, приложима към спора по главното производство, има следното съдържание:

„Търговец е всяко лице, което упражнява независима търговска или професионална дейност. Предприятието обхваща изцяло търговската или професионалната дейност на търговеца. Търговска или професионална дейност означава всяка постоянно упражнявана дейност с цел получаването на приходи дори ако липсва намерение за реализиране на печалба или ако сдружение от лица упражнява дейността си само по отношение на своите членове“.

Спорът по главното производство и преюдициалният въпрос

8

Г-н Fuchs монтира през 2005 г. на покрива на частна жилищна постройка фотоволтаична инсталация на стойност 38367,76 EUR брутен размер. Тази инсталация е субсидирана еднократно със сумата от 19020 EUR.

9

Инсталацията няма капацитет за акумулиране и с цялото количество произведена електроенергия се захранва обществената мрежа въз основа на договор за достъп до тази мрежа, който е в сила от 1 юли 2005 г. и е сключен за неопределен срок с дружеството Ökostrom Solarpartner, Ö Vertriebs-GmbH. Тези доставки се заплащат по пазарни цени, а именно по 0,181 EUR бруто за kWh, и подлежат на облагане с ДДС. Електроенергията, необходима за нуждите на жилищната постройка, се купува от същото това дружество на цената, на която му е доставяна.

10

В периода от 2005 г. до 2008 г. потреблението за нуждите на домакинството на г-н Fuchs от мрежата е 44600 kWh. Той доставя окончателно 11156 kWh за мрежата, а неговото пряко потребление е 8645 kWh. Така той подава към мрежата цялото количество електрическа енергия, произведено от неговата фотоволтаична инсталация, а именно 19801 kWh.

скрито платено съдържание: 1971 думи;