ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 12 март 2020 850 уникалност: 86.8%

Правен Въпрос

Как се доказват реално извършени вътреобщностни доставки?

Фактическа Обстановка

Дружество има основна дейност търговия на едро с хранителни и нехранителни потребителски стоки, като извършва доставки до Гърция. Ежемесечно Дружеството подава необходимите документи, както и магнитни носители, заедно с Дневници за покупки и продажби, Справки-декларации и VIES. НАП прави ревизия и установява, че за периода от 2013 до 2016 г. Дружеството декларира ВОД на стоки в размер на 44 244 евро, по фактури, издадени към гръцки клиент. Съгласно отговора на гръцката администрация, за този период общата стойност на вътреобщностните сделки е в размер на 23 169, 50 евро. От страна на Дружеството не са представени годни доказателства за извършени доставки за разликата от 21 074, 50 евро, декларирани като ВОД, и данъчните приемат, че доставките не са реално извършени. С оглед констатираното, те стигат до извода, че стоките са реализирани на територията на страната, поради което са обложени с данъчна ставка от 20%. Издаден е ревизионен акт, който е обжалван от Дружеството.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 119 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на тринадесети ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

ТАНЯ КОМСАЛОВА

при секретар Ж. М. и с участието на прокурора В. С. изслуша докладваното от съдията ТАНЯ КОМСАЛОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 - чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ вр. чл. 160, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по касационната жалба на "МН Европа" ЕООД, ЕИК 200230708, със седалище и адрес на управление с. Георги Добрево, обл. Хасково, общ. Любимец, подадена чрез упълномощен процесуален представител адв. И. Й., със съд. адрес гр. Пловдив, бул. "Победа" № 31, ет. 2, офис 6, против Решение № 553 от 12.03.2019 г., постановено по адм. д. № 2140/2018 г. по описа на Административен съд - Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на дружеството против Ревизионен акт /РА/ № Р-16002617005100-091-001/23.03.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 350 от 18.06.2018 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /ОДОП/ - Пловдив при ЦУ на НАП. В полза на ответника е присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 104,59 лева.

В касационна жалба се твърди неправилност на решението, като от изложените съображения се извежда извод за твърдения за неправилно приложение на материалния закон, съставляващо отменително касационно основание по чл. 209, т. 3, предложения първо от АПК. Изложени са доводи, че след съвкупен анализ на представените доказателства, неправилно административния съд е възприел извода за липса на вътреобщностни доставки / ВОД/. Според касатора в случая са представени всички необходими доказателства /фактури, пътни листове, заповеди за командироване, стокови разписки, последните с характер на писмено потвърждение по смисъла на чл. 45 от ППЗДДС/, които прецени в тяхната съвкупност налагат извод, че е доказано транспортирането на стоките до гръцките контрагенти, като неправилен е изводът за обратното, което е довело до нарушение на материалния закон при постановяване на решението. Претендира се отмяна на решението и отмяна на РА, евентуално връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда, ако се приеме че спорът не е изяснен от фактическа страна. Представя и писмени бележки.

Ответникът по касационната жалба - директорът на Дирекция "ОДОП" - Пловдив при ЦУ на НАП - оспорва същата в депозираната писмена защита чрез процесуалния си представител юрк. Стоянова, настоява за оставяне в сила на съдебния акт и заявява претенция за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за допустимост и неоснователност на касационната жалба.

Върховният административен съд, първо отделение, след като прецени наведените в касационната жалба доводи, валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон в изпълнение изискването на чл. 218 от АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и от надлежна страна срещу подлежащ на касационно оспорване съдебен акт, неблагоприятен за нея, е допустима, а разгледана по същество, неоснователна, поради следните съображения:

Предмет на съдебен контрол в производството пред Административен съд - София - град е бил РА № Р-16002617005100-091-001/23.03.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 350 от 18.06.2018 г. на директора на Дирекция ОДОП - Пловдив при ЦУ на НАП, с който на ревизираното дружество "МН Европа" ЕООД са установени, както следва: задължения за ДДС внасяне за конкретно визирани данъчни периоди в размер общо на 13 265,40 лева, ведно с прилежащи лихви за забава в размер общо на 5 433,54 лева и допълнително установен корпоративен данък за внасяне за 2011 г. в размер на 282,41 лева, ведно с лихва за забава в размер на 171,79 лева.

Ревизиращите органи са приели, че не е доказано осъществяването на ВОД от "МН Европа" ЕООД по чат от издадените от това дружество фактури към гръцките му контрагенти за контрагент с за контрагент с VIN EL1322460284, VIN EL045242137, VIN EL100707997, VIN EL30240098, VIN EL051145055, VIN EL999165901, VIN EL125633185, VIN EL998804453, VIN EL999801123, VIN EL125618944, VIN EL100703347, VIN EL999751000, в която връзка за извършените доставки по конкрентите фактури, подробно описани в таблица на стр. 25 - 28 на РД.

Съответно на основание чл. 53, ал. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 67, ал. 1 от ЗДДС, ревизията е начислила ДДС общо в размер на 13 265,40 лева, както следва: за конграгент VIN EL1322460284 с ревизията е начислен ДДС в размер на 8 248,77 лв. по 37 бр. фактури за данъчни периоди мм.07, 08, 09, 10, 11 и 12.2013 г., мм.02, 03 и 04.2014 г., мм. 08, 10 и 12.2015 г.; за контрагент с VIN EL045242137 с ревизията е начислен ДДС в размер на 2 405,83 лв. по 6 бр. фактури за данъчни периоди мм.10, 11 и 12.2012 г., мм.01, 04, 07 и 10.2013 г.; за контрагент с VIN EL100707997 с ревизията е начислен ДДС в размер на 76,20 лв. по 2 бр. фактури за данъчен период м.02.2014 г.; за контрагент с VIN EL30240098 с ревизията е начислен ДДС в размер на 289,86 лв. по 1 бр. фактура за данъчен период м.06.2012 г.; за контрагент с VIN EL051145055 с ревизията е начислен ДДС в размер на 549,22 лв. по 2 бр. фактури за данъчен период м.06.2012 г.; за контрагент с VIN EL999165901 с ревизията е начислен ДДС в размер на 80 лв. по 1 бр. фактура за данъчен период м.04.2013 г.; за контрагент с VIN EL125633185 с ревизията е начислен ДДС в размер на 459,62 лв. по 1 бр. фактура за данъчен период м.11.2013 г.; за контрагент с VIN EL998804453 с ревизията е начислен ДДС в размер на 68,03 лв. по 1 бр. фактура за данъчен период м.03.2014 г.; за контрагент с VIN EL999801123 с ревизията е начислен ДДС в размер на 13,20 лв. по 3 бр. фактура за данъчен период м.03.2014 г.; за контрагент с VIN EL125618944 с ревизията е начислен ДДС в размер на 538,56 лв. по 30 бр. фактура за данъчни периоди мм.09, 10, 11 и 12.2014 г., мм.01, 02 и 04.2015 г.; за контрагент с VIN EL100703347 с ревизията е начислен ДДС в размер на 471,31 лв. по 2 бр. фактури за данъчни периоди мм.05 и 06.2016 г.; за контрагент с VIN EL999751000 с ревизията е начислен ДДС в размер на 64,80 лв. по 1 бр. фактура за данъчен период м.08.2013 г.

Съобразявайки задължението си по чл. 218, ал. 2 АПК, настоящият касационен състав преценява решението на Административен съд - Пловдив като валидно и допустимо, постановено в съответствие с приложимите материалноправни норми. Както беше посочено, касаторът не твърди в касационната си жалба да са допуснати от първоинстанционния съд съществени нарушения на съдопроизводствените правила, а съгласно чл. 218, ал. 2 АПК за тях касационната инстанция не следи служебно.

След анализ на събраните в хода на ревизионното производство и при съдебното оспорване на РА на доказателствата, вкл. и разпитания свидетел, съдът правилно е установил фактите по делото и е извел въз основа на съвкупния му анализ правилни и законосъобразни изводи от правна страна, а те са следните:

ПО ЗДДС

Относно контрагенти с VIN номера: EL998804453, EL999801123, EL302400098, EL051145055, EL125633185, EL100703347, EL999751000, EL125618944 и EL999165901 е прието за установено, че VIN номерата са валидни, но на фактурите няма положен подпис и печат от клиента; не е представена стокова разписка, товарителница или друг документ, удостоверяващ получаването на стоката от регистрирано по ДДС лице в Гърция; не са представени транспортни документи /товарителници, ЧМР, пътни листове, документи, издадени от пощенски оператор/, липсват данни за извършен транспорт на стоките от територията на България до територията на Гърция; както и че вътреобщностно придобиване не е декларирано от гръцките контрагенти.

скрито платено съдържание: 2683 думи;