ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуално 9 април 2021 692 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли липсата на писмен договор да е достатъчно основание да бъде отказано правото на данъчен кредит на получател, който разполага единствено с фактури, доказващи закупуването на стоката?

Фактическа Обстановка

Дружество купува кашкавал и сирене от различни доставчици, без да имат сключени писмени договори помежду си. Доставчиците издават фактури за извършените от тях продажби на млечни продукти, като дружеството се възползва от правото си на данъчен кредит по тях. В хода на извършена ревизия дружеството представя на НАП приемно-предавателни протоколи, съдържащи данни за количеството стока, подписи и печати на дружествата, както и доказателства за извършените плащания по фактурите. НАП издава ревизионен акт, с който е отказано правото на дружеството за приспадане на данъчен кредит. Мотивите на НАП за отказа са, че липсват доказателства покупко-продажбите на млечни продукти да са реално извършени, както и не е доказано доставчиците да разполагат с необходимия материално-технически ресурс за извършване на продажбата на млечни продукти. Дружеството обжалва акта на НАП.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 125 думи;

ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на деветнадесети ноември в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАДЛЕН ПЕТРОВА

МАРИЯ РАДЕВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора Т. М. изслуша докладваното от председателя по адм. д. № ****/****

Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 160, ал. 6 ДОПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - гр. София при ЦУ на НАП срещу решение № 2742/22.04.2019 г., постановено по адм. д. № 8987/2017 г. по описа на Административен съд, София-град, с което по оспорване от "Денале" ЕООД - гр. София е отменен РА № Р-22221816004128-091-001/13.04.2017 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - гр. София, потвърден с решение № 1068/06.07.2017 г. на директора на посочената по-горе дирекция относно отказано право на данъчен кредит по фактурирани доставки на кашкавал по 9 бр. фактури от "Билос" ЕООД и 15 бр. фактури за кашкавал и сирене от "Инвест-ППМ" ЕООД за данъчни периоди на месеците октомври, ноември и декември 2014 г., януари, февруари, март и април 2015 г. Релевират се оплаквания, че обжалваното решение е неправилно постановено поради допуснати нарушения при прилагането на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост, представляващи отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК. Твърди се от касационния жалбоподател, че по отношение на доставчика "Билос" ЕООД е установено в хода на ревизията, че дружеството няма персонал, има офис и склад за търговия на плодове и зеленчуци в тържище с. Кърналово, Община Петрич, както и че декларира доставки от "Мик Транс" ЕООД с основна дейност автомобилен транспорт и от "Метал Груп 2014" ЕООД и от дружества, дерегистрирани по ЗДДС по инициатива на органи по приходите, които са със задължения към бюджета в особено големи размери. Сочи се също така, че "Билос" ЕООД не е подало ГДД по чл. 92 ЗКПО и не е внесло дължимия ДДС по подадената справка-декларация за месец март 2015 г. Касаторът е обсъдил в жалбата си, че не е доказано по делото извършеното плащане по фактурите предвид приложените към тях фискални касови бонове, тъй като след направена справка от Z-отчети на фискалното устройство е установено, че няма данни за извършени продажби. В тази връзка се твърди, че и вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза е посочило, че плащанията по доставките са извършени в брой, без да е извършило проверка в счетоводството на жалбоподателя. За идентичен се приема от касационния жалбоподател и профила на другия пряк доставчик - "Инвест-ППМ" ЕООД, който също не е разполагал с персонал, както и че предходните му доставчици са дружества, дерегистрирани по ЗДДС със задължения с големи размери - "Комус" ЕООД, "Макс Стил" ЕООД, "Технологис" ЕООД и "Веда" ЕООД, както и че "Инвест-ППМ" ЕООД не е подало ГДД по чл. 92 ЗКПО, дерегистрирано е по инициатива на органите по приходите и е със задължения в особено големи размери. Твърди се в касационната жалба, че въпреки твърденията на "Инвест-ППМ" ЕООД, че е използвало под наем склад, собственост на "Фиоре" ЕООД, не е установено за какъв срок е бил сключен. Сочи се от касатора, че по процесните доставки доставчиците не са сключвали писмени договори, като сделките били извършени с посредничеството на Г. Д., без да е изяснено в какво качество същият е предлагал продуктите полско производство чрез посочените като доставчици дружества. Според касатора обстоятелството, че същите не са оспорени по реда на чл. 193 ГПК не им придава различна доказателствена сила от тази, която законът им придава - чл. 180 и чл. 181 ГПК. Твърди, че не са представени складови разписки и информация за транспортирането на стоките, нито има доказателства за притежаван специализиран хладилен транспорт при доставчиците, а стойността на транспорта е предварително калкулиран в доставната цена на сиренето и кашкавала съгласно заключението на вещото лице. Предвид вида на стоките касационният жалбоподател излага доводи, че не са ангажирани по делото доказателства, че стоките са съпровождани от сертификати за произход, физико-химични показатели, срок на годност, начин на съхранение. В останалата част касаторът излага доводи, с които изразява несъгласие със заключението на съдебно-счетоводната експертиза. Подробни съображения, обосноваващи оплакванията, се съдържат в касационната жалба, с която се иска отмяна на обжалваното решение и да се постанови друго решение по същество, както и се претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 500 лв. В съдебно заседание касационната жалба се поддържа от процесуалния представител на касатора юриск. Перпериева.

скрито платено съдържание: 1617 думи;