ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

чака актуализация 6 ноември 2020 807 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Необходимо ли е доказването на висока степен на обществена опасност при неиздаването на касов бон, за да бъде запечатан търговски обект?

Фактическа Обстановка

НАП прави проверка на дружество и установява нарушение, изразяващо се в неиздаване на касов бон след извършване на продажба. В резултат на това данъчните решават да запечатат търговския обект на дружеството за срок от 5 дни. От своя страна, дружеството обжалва принудителната заповед. Административният съд приема, че нарушението е с недоказана степен на обществена опасност и е неподкрепено с достатъчно доказателства, което води до незаконосъобразност на издадената заповед. НАП обжалва решението пред ВАС.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 85 думи;

ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

Чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "а" ЗДДС

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:МИЛЕНА ЗЛАТКОВА, МАДЛЕН ПЕТРОВА

при секретар Б. П. и с участието на прокурора А. Г. изслуша докладваното от съдията МИЛЕНА ЗЛАТКОВА по адм. д. № ****/****

Производството е по реда на чл. 208 - чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 186, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.

Образувано е по касационна жалба на директора на Дирекция "Контрол" при ТД на НАП -Варна, подадена чрез процесуалния му представител юрк. Александрова, против решение № 1537/16.07.2018 г. на Административен съд - Варна, постановено по адм. д. № 1695/2018 г. по описа на същия съд, с което е отменена негова заповед за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ № 73-ОП/03.04.2018 г.

С доводи за неправилност на решението, съставляващи отменителни касационни основания по чл. 209, т. 3, предложения първо и трето АПК, касаторът претендира неговата отмяна и постановяване на друго по съществото на спора, с което да се отхвърли жалбата против заповедта.

Ответникът по касационната жалба - "НИК РУСЕ" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. "Мидия Енос" № 8, вх. 2, ет. 2, ап. 6 - не изразява становище.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за допустимост и основателност на касационната жалба.

Касационната жалба като подадена от надлежно легитимирана страна в срока по чл. 211, ал. 1 АПК срещу подлежащ на касационно оспорване съдебен акт, неблагоприятен за нея, е процесуално допустима, а разгледана по същество, основателна.

Предмет на съдебен контрол в производството пред Варненския административен съд е била заповед № 73-ОП/03.04.2018 г., издадена от директора Дирекция "Контрол" при ТД на НАП - Варна, с която е наложена на "НИК РУСЕ" ЕООД ПАМ запечатване на търговски обект кафе-бар "Ла крема", находящ се в гр. Русе на ул. "Борисова" № 2, и забрана достъпа до него за срок от 5 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "а" ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС. ПАМ е наложена във връзка с нарушение на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства /заглавието изменено/ вр. чл. 118 ЗДДС, установено при извършена проверка на 30.03.2018 г., изразяващо се в неиздаване на фискален бон от монтирано, регистрирано и въведено в експлоатация фискално устройство, намиращо се и работещо в обекта, за консумация на бяло фрапе и мляко с карамел и канела на стойност 4.18 лв. Извършването на нарушението е удостоверено с протокол за проверка № 0274753/30.03.2018 г.

скрито платено съдържание: 698 думи;