Наредба за Интрастат

(Наредба № Н-4 от 21 Декември 2007 г. за Прилагане на Система Интрастат)

3555
версия, консолидирана от Ciela-Norma