Обезщетение за безработица – право, размер, ред и срок за отпускане

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 30 март 2021 328722 уникалност: 100%

Редът, по който се отпускат паричните обезщетения за безработица, както и начинът на тяхното изплащане, са регламентирани в глава четвърта „Обезщетения“ на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. Обезщетенията за безработица представляват привлекателен доход и много често се извършват злоупотреби с цел получаване на неправомерни по основание или размер плащания. Затова нормативните актове, които регулират изплащането им, подлежат на чести промени.

Условия за придобиване право на обезщетение за безработица

 • Право на обезщетение за безработица имат лица с прекратени трудови договори, които са били осигурени най-малко 12 месеца през последните 18 месеца.

От началото на 2018 г. бяха направени промени в КСО. След тези промени правото, срокът и размерът на получаваното обезщетение зависят от това кога и на какво основание е прекратено трудовото правоотношение. За да имат право на парично обезщетение за безработица, лицата трябва да са били осигурени най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.

За период на осигуряване се зачита:

 • времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
 • времето на платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпускът при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;
 • времето на неплатен отпуск до 30 работни дни за една календарна година, зачетени за трудов и осигурителен стаж;
 • време, което е зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава, на основание на международен договор, по който Република България е страна.

Лицата трябва да отговарят и на следните условия:

 • да бъдат регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта (Бюрото по труда);
 • да нямат придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България, както и право на пенсия за старост в друга държава. Освен това не трябва да получават пенсия в намален размер за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия;
 • не трябва да упражняват трудова дейност, за която да бъдат осигурявани в Република България или по законодателството на друга държава. Изключение от това правило правят лицата, които работят на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, сключен с регистриран земеделски стопанин за работа за един ден.

Необходими действия за придобиване право на обезщетение

 • За да придобият право на обезщетение за безработица, останалите без работа лица трябва до 7 работни дни да се регистрират в Бюрото по труда и в срок до 3 месеца да подадат заявление-декларация в НОИ.

Лицата, които отговарят на изброените по-горе условия, следва да се регистрират като безработни в Агенцията по заетостта (Бюрото по труда) в срок до 7 работни дни, считано от датата на последното прекратяване на трудовото правоотношение. Регистрацията се извърша въз основа на определен набор от документи:

 • Заявление-декларация (по утвърден образец);
 • Лична карта на лицето (документ за самоличност);
 • Документи, удостоверяващи придобитото образование/квалификация;
 • Решения на ТЕЛК или НЕЛК – ако лицето има трайно намалена работоспособност;
 • Писмена декларация за удостоверяване на други документи и/или обстоятелства, когато са необходими и не могат да бъдат получени по служебен път.

В случай че при регистрацията лицата разполагат единствено с документ за самоличност, те могат да представят останалите документи при посещение на Бюрото по труда за среща с трудов посредник или за изготвяне на индивидуалния план за действие.

Следващото условие, което трябва да се изпълни, е в срок до 3 месеца, отново от датата на прекратяване на трудовото правоотношение, да се подаде заявление-декларация до съответното териториално поделение на НОИ. Подаването може да стане и по електронен път – чрез електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя.

Към заявлението-декларация е необходимо да се приложат:

 • Акт за прекратяване на правоотношението – например заповедта за прекратяване на трудовия договор от последния работодател;
 • Документи, които удостоверяват осигурителния стаж на лицето – трудови, служебни и осигурителни книжки или документ по образец, утвърден от управителя на НОИ.

В случай на подадено заявление-декларация с нередовни или липсващи документи, в едноседмичен срок от приемането на документите от НОИ изпращат уведомително писмо на адреса, посочен от лицето, на посочен от него електронен адрес или по телефона, като дават необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите.

Ред за отпускане и изплащане на обезщетенията

 • Решение или отказ за получаване на обезщетение за безработица се получава в срок до 14 дни от подаването на заявление-декларация в НОИ.

След като лицето е подало всички необходими документи, в срок до 14 дни, с разпореждане на определеното длъжностно лице от НОИ, трябва да бъде отпуснато или отказано обезщетението за безработица. Разпореждането се връчва лично на лицето, срещу подпис. Връчването може да стане на посочен от лицето физически или електронен адрес.

Изплащането на паричните обезщетения за безработица се извършва по декларирана от лицето лична банкова сметка. Банковата сметка се посочва при попълването на заявлението-декларация. В случай на промяна на банковата сметка лицето е длъжно да уведоми НОИ за настъпването на обстоятелството в срок до 7 работни дни. Обезщетението за безработица за съответен месец се изплаща от НОИ до 15-о число на следващия месец.

Размер на обезщетението

 • Обезщетението за безработица е в размер от 9,00 до 74,29 лева на ден;
 • По време на обезщетение за безработица лицата имат право да работят по трудов договор на непълно работно време и ако възнаграждението им е под минималната работна заплата, ще получават 50% от полагащото им се обезщетение за безработица.

Месечният размер на обезщетението за безработица се определя на дневна база. Това означава, че при наличие на 21 работни дни в месеца на получаване на обезщетението, лицето ще получи обезщетение за 21 дни. Дневният размер на паричното обезщетение за безработица е 60% от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който лицето е осигурявано за последните 24 месеца преди да бъде прекратено осигуряването. Обезщетението не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица. Определените за 2020 г. минимален и максимален размер на обезщетението за безработица са съответно 9,00 лева и 74,29 лева на ден.

Изключения за размера на обезщетението съществуват за безработните лица, чиито трудови правоотношения са прекратени по тяхно желание или с тяхното съгласие, или заради виновното им поведение (дисциплинарно уволнение). В това изключение попадат и лицата, придобили право на обезщетение за безработица преди изтичане на 3 години от предходното упражняване на право за получаване на обезщетение за безработица – ако в последните 3 години са останали без работа, за което са получавали обезщетение. За изброените случаи размерът на обезщетението за безработица е минималният дневен размер, със срок на получаване 4 месеца.

Извън обхвата на изключенията са лицата, чиито трудови договори са прекратени с изтичането на срока, за който са сключени (срочни договори), както и в случаите, когато работникът има право да прекрати своя договор без предизвестие, поради виновното поведение на работодателя (например неизплатено в срок възнаграждение).

Лицата, които получават обезщетение за безработица и бъдат наети на трудов договор при условията на непълно работно време през периода на изплащане на обезщетението и получават възнаграждение, по-ниско от минималната работна заплата за страната, имат право да получават обезщетение в размер на 50% от полагащото им се за периода на изплащане, който остава.

Срок за изплащане на обезщетенията за безработица

 • Срокът за получаване на обезщетение за безработица е от 4 месеца – при осигурителен стаж до 3 години, до 12 месеца – при осигурителен стаж над 15 години.

Срокът, за който безработните лица имат право на парично обезщетение за безработица, зависи от продължителността на осигурителния им стаж, като за такъв се зачита времето след 31 декември 2001 г., през което лицата са осигурени за безработица.

Най-краткият период за получаване на обезщетение за безработица е 4 месеца. Този период е за лицата, които имат до 3 години осигурителен стаж.

От 2018 г. за всеки 4 години допълнителен осигурителен стаж се получава право на допълнителни 2 месеца за получаване на обезщетение за безработица. Така например лицата, които имат осигурителен стаж между 3 и 7 години, имат право на обезщетение за безработица за срок от 6 месеца. За да може лице, останало без работа, да получи обезщетение за безработица за срок от 12 месеца, е необходимо да има 15 години осигурителен стаж.

По-долу е представен срокът за получаване на обезщетението за безработица според натрупания осигурителен стаж на лицата:

Прекратяване изплащането на обезщетения за безработица

 • Обезщетение за безработица може да се прекрати, когато лице не изпълнява указанията на Бюрото по труда или откаже предложена му подходяща работа.
 • Ако лице сключи трудов договор по време на обезщетение за безработица, който бъде прекратен в рамките на 12 месеца, то има право да получи остатъка от обезщетението си за безработица.

В случаите, когато лице престане да отговаря на изискванията за получаване на обезщетение за безработица, се спира и неговото изплащане.

Обезщетение за безработица се спира в следните случаи:

 • Когато лицето започне трудова дейност, за която подлежи на осигуряване в страната или по законодателството на друга държава – с изключение на лицата, които са сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа с регистриран земеделски стопанин за работа за един ден.
 • При придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава, както и при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер.
 • Когато е прекратена регистрацията в Агенцията по заетостта. Тук трябва да се направи уточнението, че регистрацията може да бъде прекратена дори и без съгласието на лицето, по ред причини. Тя може да се прекрати, ако лицата:
  1. не изпълняват дадените им препоръки;
  2. не се явяват в определените дата и час в поделението на Агенцията по заетостта или в срок от 3 работни дни след тази дата;
  3. откажат включването в програми и мерки за заетост;
  4. откажат предложената им подходяща за тях работа (за подходяща се смята работата, която съответства на квалификацията, образованието и здравословното състояние на лицето, ако се намира в същото населено място или до 50 км. извън него, при положение че има подходящ обществен транспорт).

Законът дава право, ако едно лице по време на изплащане на обезщетение за безработица сключи трудов договор, който бъде прекратен в рамките на следващите 12 месеца, то да получи остатъка от прекъснатото обезщетение за безработица, ако в 7-дневен срок уведоми НОИ и в същия срок отново се регистрира като безработен в Бюрото по труда.

В обобщение:

Всяко лице има право на обезщетение за безработица, ако е осигурявано поне 12 месеца през последните 18 месеца. За да може едно лице да получава обезщетение за безработица в размер на 60% от среднодневното му възнаграждение за по-дълъг от минималния срок (4 месеца), то трябва да е било осигурявано във фонд „Безработица“, да има осигурителен стаж над 3 години и трудовият му договор да не е бил прекратен по негово желание или с негово съгласие, или поради виновното му поведение (дисциплинарно уволнение). Правото и срокът за изплащане на обезщетението за безработица са обвързани с натрупания от лицето осигурителен стаж и основанието за прекратяване на трудовия договор.