2

.119.Кой Издава Актовете за Нарушения и Наказателните Постановления по ЗКПО и Как се Обжалват.

       • Актовете за установяване на нарушения по ЗКПО се съставят от органите на НАП, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на НАП или от упълномощено от него лице.

       • Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления по ЗКПО, се извършват по реда на Закона за Административните Нарушения и Наказания.

       (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник