2

.113.Санкция за НЕподаден Годишен Отчет за Дейността, НЕдекларирани Помощни

скрито платено съдържание: 11 думи;
**

       • Данъчно задължено лице, което:

     - не подаде в предвидения срок годишния си отчет за дейността, в т.ч. и при прекратяване и заличаване на предприятие и при опериране на кораби;

     - не декларира помощните и спомагателните си дейности във връзка с организирането на хазартни игри;

     - не подаде декларация за приходите на бюджетно предприятие,

       се наказва със санкция в размер от 500 до 2 000 лв., а при повторно нарушение – от 1 500 до 5 000 лв.

       (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник