2

.112.Санкция за Скрито Разпределение на Печалба.

       • Данъчно задължено лице, което извърши скрито разпределение на печалба, се наказва със санкция в размер на 20% от сумата, представляваща скрито разпределение на печалба. Санкцията не се налага, ако данъчно задълженото лице посочи това обстоятелство в данъчната си декларация.

       • Отделно се дължи невнесеният корпоративен данък, заедно със законовата лихва за забава.

       (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник