2

.110.Санкция за НЕиздаден Първичен Счетоводен Документ за Отчитане на Приход.

       • Данъчно задължено лице, което не издаде първичен счетоводен документ за отчитане на приход, се наказва със санкция (по чл.182 от ЗДДС) в размер на определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1 000 лв.

       • Отделно се дължи невнесеният корпоративен данък, заедно със законовата лихва за забава.

       (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник