2

.109.Санкция за Представляващ при НЕподадена Декларация, По-Късно Подадена Декларация, Укрити или Посочени Неверни Данни или Обстоятелства, Които Водят до Определяне на По-Нисък Данък, и Други Нарушения на ЗКПО.

       • Представляващ на данъчно задължено лице, в т.ч. управител, ликвидатор, синдик или представляващ по място на стопанска дейност, неперсонифицирано дружество по ЗЗД или осигурителна каса, който с действие или бездействие е допуснал:

            - неподаване на която и да е декларация по ЗКПО;

            - подаване със закъснение на която и да е декларация по ЗКПО;

     - укриване или посочване на неверни данни или обстоятелства, които ще доведат до определяне на по-нисък данък;

     - неподаване на приложение към годишна данъчна декларация или посочване на неверни данни или обстоятелства в него;

     - отчитане на стопанска операция в нарушение на счетоводната политика на предприятието и това доведе до неправилно определяне на счетоводния му финансов резултат,

се наказва със санкция в размер от 200 до 1 000 лв., а при повторно нарушение – санкцията е от 400 до 2 000 лв.

       (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник