2

.108.Санкция за Отчитане на Стопанска Операция в Нарушение на Счетоводната Политика, Което Води да Неправилно Определен Счетоводен Финансов Резултат.

       • Данъчно задължено лице, което отчете стопанска операция в нарушение на счетоводната си политика и това доведе до неправилно определяне на счетоводния му финансов резултат, се наказва със санкция в размер от 100 до 1 000 лв. а при повторно нарушение – санкцията е от 200 до 2 000 лв., като тя се налага за всяко отделно нарушение.

       • Отделно се дължи невнесеният корпоративен данък, заедно със законовата лихва за забава.

       (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник