2

.105.Санкция за НЕподадено Приложение към Годишна Данъчна Декларация или за Посочени Неверни Данни или Обстоятелства в Него.

       • Данъчно задължено лице, което не подаде приложение към годишна данъчна декларация или посочи неверни данни или обстоятелства в него, се наказва със санкция в размер от 100 до 1 000 лв., а при повторно нарушение – санкцията е от 200 до 2 000 лв.

       (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник