2

.104.Санкция за НЕподадена Декларация, По-Късно Подадена Декларация, Укрити или Посочени Неверни Данни или Обстоятелства, Които Водят до Определяне на По-Нисък Данък.

       • Данъчно задължено лице, което:

            - не подаде която и да е декларация по ЗКПО;

            - подаде със закъснение която и да е декларация по ЗКПО;

     - укрие или посочи неверни данни или обстоятелства, които ще доведат до определяне на по-нисък данък,

       се наказва със санкция в размер от 500 до 3 000 лв., а при повторно нарушение – санкцията е от 1 000 до 6 000 лв.

       (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник