2

.103.Как се Облага с Корпоративен Данък Предприятие в Процес на Ликвидация или Несъстоятелност до Заличаването му в Търговския Регистър.

       • Последният данъчен период на данъчно задължено лице, прекратено с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност, е от 01 януари на годината на заличаване до датата на заличаване. Данъчната декларация и плащането на данъка за последния данъчен период се извършва от представляващото лице, в срок до 30 дни от заличаване на дружеството.

       • Последният данъчен период на чуждестранно лице с място на стопанска дейност в България, или на неперсонифицирано дружество по ЗЗД (консорциум, гражданско дружество или осигурителна каса), е от 01 януари на годината на прекратяване до датата на прекратяването. Данъчната декларация и плащането на данъка за последния данъчен период се извършва от представляващото лице, в срок до 30 дни от прекратяване на дейността в България или от прекратяването на лицето.

       • Данъчно задълженото лице се облага по общия ред – с корпоративен данък за данъчната си печалба през последния си данъчен период, който е окончателен.

       • При разпределение на ликвидационен дял или дивидент, разпределените като ликвидационен дял или дивидент активи към датата на разпределянето се считат за реализирани по пазарни цени и се отписват. При определяне на данъчния финансов резултат за последния данъчен период, счетоводният финансов резултат се увеличава с печалбата или се намалява – със загубата, получена като разлика между пазарната цена на активите и счетоводната им стойност към датата на разпределянето. Данъчните временни разлики, свързани с активите, се признават през последния данъчен период. Ако активите се отписват и от данъчния амортизационен план, тогава при определянето на данъчния финансов резултат, счетоводният финансов резултат се увеличава със счетоводната балансова стойност и се намалява – с данъчната стойност на активите.

       (чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***, ал.*; чл.***, ал.*; чл.***, ал.*; чл.**** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник