2

.102.Какви са Задълженията на Предприятие в Процес на Ликвидация или Несъстоятелност до Заличаването му в Търговския Регистър.

       • При прекратяване на търговец в резултат на ликвидация или несъстоятелност, за периода до заличаването му от Търговския Регистър данъчно задълженото лице изпълнява всички разпоредби на ЗКПО, на общо основание.

       (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник