2

.101.Как се Коригира Счетоводният Финансов Резултат при Трансфер на Услуги от и към България.

       • При трансфер на услуга от част на предприятието в България към част на предприятието извън страната, при определяне на данъчния финансов резултат за годината на трансфера, счетоводният финансов резултат:

     - се увеличава с превишението на пазарната цена за услугата над нейната себестойност;

     - се намалява с превишението на себестойността на услугата над нейната пазарна цена,

       в случаите, когато в резултат на трансфера не е отчетен счетоводен приход по пазарна стойност и конкретният трансфер съвпада с обичайните сделки или дейност на тази част на предприятието, които са предназначени за трети лица или други части на предприятието.

       • В случаите на трансфер на услуга от част на предприятието извън страната към част на предприятието в България, когато е налице разлика между пазарната цена на услугата и нейната себестойност, при определяне на данъчния финансов резултат за годината на трансфера, счетоводният финансов резултат се:

     - намалява с разликата, когато тя е положителна величина;

     - увеличава с разликата, когато тя е отрицателна величина,

       освен ако този трансфер съвпада с обичайните сделки или дейности, извършвани от тази част на предприятието, които са предназначени за трети лица или други части на предприятието.

       • Има и други приложими правила за трансфер на услуги от и към предприятие в България.

       • Когато при трансфер на услуги счетоводният финансов резултат е коригиран за данъчни цели, тогава отчетените във връзка с тези трансфери счетоводни приходи, разходи, печалби или загуби не се признават за данъчни цели.

       (чл.***; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник