2

._99.Как се Внася Корпоративният Данък, Свързан с Трансфер на Активи към Държава от ЕС или ЕИП.

       • Дължимият корпоративен данък в резултат на трансфер на активи или дейност, може да бъде разсрочен, ако същият трансфер има инцидентен или нерегулярен характер и е извършен към страна от ЕС или ЕИП. Размерът на разсрочения корпоративен данък при трансфер не може да бъде по-голям от дължимия корпоративен данък за съответния период.

       • Разсрочването на корпоративен данък в резултат на инцидентен или нерегулярен трансфер на активи или дейност, се прави на 5 равни годишни вноски, като има конкретни правила как се изчислява разсрочената сума.

       • Правото на разсрочване се упражнява с подаването на годишната данъчна декларация за годината, в която е настъпил инцидентен или нерегулярен трансфер на активи или дейност.

       • Разсроченият корпоративен данък в резултат на инцидентен или нерегулярен трансфер, става незабавно изискуем, ако:

            - трансферираните активи или дейност бъдат продадени;

            - се извърши последващ трансфер към държава извън ЕС или ЕИП;

            - лицето влезе в производство по несъстоятелност или ликвидация;

            - лицето забави вноска по разсрочения корпоративен данък с повече от 12 месеца.

       При настъпване на някое от изброените обстоятелства, данъчно задълженото лице е длъжно да уведоми НАП, в срок до 14 дни от настъпване на обстоятелството.

       (чл.**** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник