2

._98.Как се Коригира Счетоводният Финансов Резултат при Трансфер на Дейност.

       • Когато се трансферира дейност за целите на определянето на данъчния финансов резултат, счетоводният финансов резултат се:

     - увеличава с положителната разлика между пазарната цена на трансферираната дейност и стойността за данъчни цели на трансферираните с нея активи, намалена със стойността за данъчни цели на трансферираните с нея пасиви към момента на трансфера;

     - намалява с отрицателната разлика между пазарната цена на трансферираната дейност и стойността за данъчни цели на трансферираните с нея активи, намалена със стойността за данъчни цели на трансферираните с нея пасиви към момента на трансфера;

       • Има конкретни правила за определяне на стойността за данъчни цели на трансферираните активи и пасиви, както и конкретни правила за случаите, когато трансферирани активи или пасиви се отписват или не се отписват в резултат на трансфера.

       • Когато при трансфер на дейност счетоводният финансов резултат е коригиран за данъчни цели, тогава отчетените във връзка с този трансфер счетоводни приходи, разходи, печалби или загуби не се признават за данъчни цели.

       (чл.****; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник