2

._97.Как се Коригира Счетоводният Финансов Резултат при Трансфер на Активи.

       • Когато се трансферират активи за целите на определянето на данъчния финансов резултат, счетоводният финансов резултат се:

     - увеличава с положителната разлика между пазарната цена и стойността за данъчни цели на трансферирания актив към момента на трансфера;

     - намалява с отрицателната разлика между пазарната цена и стойността за данъчни цели на трансферирания актив към момента на трансфера.

       • Има конкретни правила за определяне на стойността за данъчни цели на трансферирания актив, както и конкретни правила за случаите, когато трансферираният актив се отписва или не се отписва в резултат на трансфера.

       • Когато при трансфер на активи счетоводният финансов резултат е коригиран за данъчни цели, тогава отчетените във връзка с тези трансфери счетоводни приходи, разходи, печалби или загуби не се признават за данъчни цели.

       (чл.****; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник