2

._96.Какво се Счита за Трансфер на Активи или Дейност. Кога се Счита, че България Губи Изцяло или Частично Правото да Облага Печалбата от Трансферирани Активи или Дейности.

       • Счита се, че данъчно задължено лице извършва трансфер на активи или дейност, когато България изгуби изцяло или частично правото за облагане на резултата от тях при:

     - трансфер на активи или дейност от централно управление в страната към място на стопанска дейност в чужбина;

     - трансфер на активи или дейност от място на стопанска дейност в страната към друга част на предприятието в чужбина;

     - трансфер на активи или дейност от местно лице за данъчни цели към друга юрисдикция, освен ако активите не продължат ефективно да са свързани с мястото на стопанска дейност в България;

     - трансфер на дейност, извършвана чрез място на стопанска дейност в България, към друга юрисдикция.

       • Счита се, че България губи изцяло правото за облагане на резултата от трансферирани активи или дейности, когато данъчно задължено лице:

     - трансферира активи или дейност от централното си управление в страната към място на стопанска дейност в чужбина и, съгласно СИДДО, по отношение на печалбите от тези активи или дейности, реализирани в новото мястото на стопанска дейност, се прилага методът за „освобождаване с прогресия“;

     - трансферира активи или дейности от място на стопанска дейност в страната към друга част на предприятието в чужбина;

     - променя юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели от България, към друга юрисдикция – в т.ч. и за активите, които са в други части на предприятието в чужбина.

       • Счита се, че България губи частично правото за облагане на резултата от трансферирани активи или дейности, когато данъчно задължено лице трансферира активи или дейност от централното си управление в страната към място на стопанска дейност в чужбина и приложимият метод за избягване на двойно данъчно облагане на печалбите е методът на „данъчен кредит“.

       • Горните правила не се прилагат, когато трансферът на активи е за по-малко от 12 месеца и при условие че трансферът:

            - е свързан със сделки за финансиране на ценни книжа;

            - е свързан с активи, предоставени като обезпечение;

     - се извършва с цел изпълнение на капиталови изисквания или управление на

ликвидността,

       които, ако до 12 месеца не се трансферират обратно в България, се счита, че е налице трансфер на активи.

       (чл.***; чл.**** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник