2

._95.Какви са Общите Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преместване на Седалище на Европейско Дружество.

       • При преместване на седалище на европейско дружество (без да се прекратява или учредява ново юридическо лице) от една държава членка в друга държава членка на ЕС, се прилагат същите разпоредби за активите и пасивите, печалбите и загубите и данъчните временни разлики, както при преобразуване на чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне.

       • При преместване на седалището на европейско дружество, има пълно правоприемство – в т.ч. и правото да се пренасят непренесени данъчни загуби.

       (чл.***; чл.***; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник