2

._94.Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

       • При преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност, замяна на акции или дялове, се прилагат следните правила:

       1. При този вид преобразувания всички права и задължения на преобразуващите се дружества, по отношение на прехвърлените активи и пасиви, резултатите от експлоатирането на които преди и след преобразуването участват при определянето на данъчния финансов резултат, включително и преобразуванията при определяне на данъчния финансов резултат, преминават към получаващите дружества.

       2. Възникналите счетоводни печалби или загуби при отписване на активи и пасиви в резултат на преобразуването, не се признават за данъчни цели.

       3. Данъчните временни разлики, свързани с активи и пасиви, възникнали преди преобразуването, не се признават за данъчни цели към момента на преобразуването и се смятат за възникнали при получаващите дружества.

       4. Когато актив или пасив е признат съгласно счетоводното законодателство при получаващото дружество – на стойност, различна от стойността му преди преобразуването,

разликата между двете стойности формира данъчна временна разлика от последваща оценка. Има активи и пасиви, които се изключват от това правило.

       5. Резервът от последваща оценка (преоценъчният резерв) за активи, които не са данъчно амортизируеми, се прехвърля от преобразуващото се дружество на получаващото дружество. При финансовите институции редът е различен.

       6. Данъчните амортизируеми активи на преобразуващото се дружество се завеждат в данъчния амортизационен план на получаващото дружество – със стойностите от данъчния амортизационен план на преобразуващото се дружество към момента на преобразуването.

       7. Когато, в резултат на преобразуването, получаващото дружество признае съгласно счетоводното законодателство активи и пасиви, които не са били признати при преобразуващото се дружество, счетоводно отчетените приходи и разходи по повод на тези активи или пасиви след преобразуването не се признават за данъчни цели.

       8. Когато актив или пасив на преобразуващото се дружество не е признат съгласно счетоводното законодателство при получаващото дружество, със сумата на този актив или пасив съответно се намалява или увеличава счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат на получаващото дружество за годината на преобразуването. Данъчните временни разлики, свързани с тези активи или пасиви, възникнали преди преобразуването, се признават от получаващото дружество през годината на преобразуването. Има активи и пасиви, които се изключват от това правило.

       9. За прехвърлените активи и пасиви преобразуващите се дружества изготвят справки по образец, които предават на получаващите дружества и НАП – в срок до края на месеца, следващ месеца на преобразуването. Получаващите дружества също изготвят справки за получените активи и пасиви и нов данъчен амортизационен план, който предават в НАП.

       10. Има определени правила за третиране на прехвърлени активи и пасиви от преобразуващото се към получаващото дружество, когато:

     а) резултатите от експлоатирането им преди преобразуването са участвали и в резултата на преобразуването, тогава престават да участват при определянето на данъчния финансов резултат;

     б) резултатите от експлоатирането им преди преобразуването не са участвали и в резултата на преобразуването, тогава участват при определянето на данъчния финансов резултат.

       11. Получаващите дружества нямат право да пренасят данъчните загуби, формирани от преобразуващите се дружества. Това не се прилага в случаите на вливане или сливане, в резултат на което възниква място на стопанска дейност в България на дружество от друга държава на ЕС и това дружество, преди преобразуването, не е имало място на стопанска дейност в България.

       12. Непренесените данъчни загуби към момента на преобразуването, формирани от място на стопанска дейност на българско дружество в друга държава на ЕС, не се приспадат.

       13. Получаващите дружества нямат право да признават за данъчни цели непризнати разходи за лихви в преобразуващите се дружества от прилагане на режима на слабата капитализация. Това не се прилага в случаите на вливане или сливане, в резултат на което възниква място на стопанска дейност в България на дружество от друга държава на ЕС и това дружество, преди преобразуването, не е имало място на стопанска дейност в България.

       14. В годината на преобразуването приемащите дружества правят същия вид авансови вноски, както преди преобразуването, а новоучредените дружества – правят тримесечни авансови вноски.

       15. Когато получаващо дружество притежава дял в капитала на преобразуващо се дружество, счетоводната печалба или загуба във връзка с отписване на дела в капитала не се признава за

данъчни цели.

       16. Възникналите счетоводни печалби или загуби при акционери или съдружници в преобразуващи се или придобити дружества, в резултат на придобиване на акции или дялове от получаващи или придобиващи дружества, не се признават за данъчни цели в годината на отчитането им и формират данъчна временна разлика от последваща оценка. Доходите на чуждестранни юридически лица от такова преобразуване се облагат или освобождават от данък при източника по общия ред, към датата на преобразуването.

       17. Възникналите счетоводни печалби или загуби при преобразуващо се дружество в резултат на прехвърляне на обособена дейност, не се признават за данъчни цели в годината на отчитането им и формират данъчна временна разлика от последваща оценка. Разликата се смята за възникнала по отношение на новопридобитите дялове или акции и се признава за данъчни цели по общия ред.

       18. Горните разпоредби при преобразуване не се прилагат в случаите, когато преобразуването е направено с цел за отклонение или избягване на данъчно облагане. Отклонение от данъчно облагане се смята, че е налице, когато липсва икономическа обоснованост за направеното преобразуване или то прикрива разпореждане с активи.

       (чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник