2

._93.Какви са Общите Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

       • Датата на преобразуване на дружество за данъчни цели е датата на вписване на преобразуването в Търговския Регистър.

       • Последният данъчен период при прекратяване на преобразуващо се дружество, е от началото на годината до датата на преобразуването.

       • Данъчното облагане за последния данъчен период на преобразуващо се дружество с прекратяване е по общия ред и е окончателно.

       • Данъчната декларация за последния данъчен период се подава в срок до 30 дни от датата на преобразуването, а дължимият данък се внася в същия срок. Това не се прилага за преобразуване чрез промяна на правната форма (например ООД се преобразува в АД).

       • Приемащите дружества в резултат на преобразуване, правят същите авансови вноски, както преди преобразуването, а новоучредените дружества – правят тримесечни авансови вноски.

       • При преобразуване по Търговския Закон, приемащите или новоучредените дружества не могат да пренасят данъчните загуби, формирани от преобразуващите се дружества – тоест данъчни загуби от преобразуващите се дружества не се пренасят в приемащите или новоучредените дружества и не могат да бъдат използвани за намаляване на данъчния финансов резултата за текуща и следващи години. Това не се прилага за преобразуване чрез промяна на правната форма – например преобразуване от ООД в АД.

       • При преобразуване по Търговския Закон, приемащите или новоучредените дружества не могат да признават за данъчни цели непризнатите разходи за лихви или непризнатото превишение на разходи по заеми в преобразуващите се дружества – в резултат, съответно, на прилагането на правилото за слабата капитализация или правилото за данъчно признатия разход по заеми, когато превишението на разходите за заеми е над 3 000 000 Евро.

       • Разходите, извършени за преобразуването, се признават за данъчни цели при приемащите или новообразуваните дружества, освен ако преобразуването не се осъществи и тогава разходите се признават при преобразуващите се дружества.

       • При преобразуване на търговски дружества или кооперации, приемащите или новоучредените организации са солидарно отговорни за данъчните задължения на преобразуващите се дружества или кооперации, до размера на получените права. Това е в сила и при прехвърляне на предприятие съгласно Търговския Закон. Получените права се оценяват по пазарни цени.

       (чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.****; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник