2

._92.Как се Определя Данъчният Финансов Резултат при Кооперации.

       • При определяне на данъчния финансов резултат на кооперациите, счетоводният им финансов резултат се намалява с изплатените на член-кооператорите производствени и потребителски дивиденти, до размера на положителния счетоводен финансов резултат.

       (чл.**; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник