2

._91.Как се Определя Данъчният Финансов Резултат при Финансови Институции.

       • При финансовите институции има специфичен ред за признаване на разходи съгласно регулаторни актове, приходите и разходите от последващи оценки на финансови активи и пасиви, и такива, които се признават директно в собствения капитал.

       (чл.**; чл.**; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник