2

._90.Как се Третират Разходи на Местно Лице, Което е Местно и за Друга Юрисдикция.

       • Ако плащане, разходи или загуби на данъчно задължено лице в България, което е местно лице за данъчни цели и на друга юрисдикция, водят до намаление на данъчния финансов резултат и в другата юрисдикция, същите разходи и загуби в България няма да бъдат признати за данъчни цели и с тях ще се увели счетоводният финансов резултат за данъчни цели.

       • Когато другата юрисдикция е държава от ЕС и, съгласно спогодбата за избягване на двойно данъчно облагане, с нея данъчно задълженото лице е местно за държавата от ЕС, тогава плащане, разходи или загуби на данъчно задължено лице в България също не се признават за данъчни цели и с тях ще се увели счетоводният финансов резултат.

       (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник