2

._89.Как се Третират за Данъчни Цели Счетоводни Приходи и Разходи при Условие на Хибридно Несъответствие.

       • Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи във връзка с хибридни несъответствия, когато водят до:

     - отчитане на разход в България, който няма да бъде признат за приход в юрисдикцията на получателя;

     - двойно приспадане на разход както в България, така и в юрисдикцията на получателя,и с тях се увеличава счетоводният финансов резултат за данъчни цели.

       • С определени изключения, когато българско данъчно задължено лице е получател на плащане в условията на хибридно несъответствие, при което в юрисдикцията на платеца това плащане е признато за разход, а в България не е признато за данъчен приход, с това плащане се увеличава счетоводният финансов резултат за данъчни цели в България.

       При определени условия, ако за това плащане към българското данъчно задължено лице е платен данък при източника, тогава лицето в България ще има право на данъчен кредит за

удържан данък при източника.

       (чл.***; чл.***; *** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник