2

._88.Кога е Налице Хибридно Несъответствие.

       • За да е налице хибридно несъответствие, то възниква между:

            - данъчно задължено лице и негово свързано предприятие в чужбина;

            - свързани предприятия в различни юрисдикции;

     - централното управление на образувание и неговото място на стопанска дейност (ако е различно);

            - между две или повече места на стопанска дейност на едно и също образувание;

     - структурирана договореност между данъчно задължени лица в различни юрисдикции с цел избягване на данъчно облагане,

       и най-общо води до:

     - отчитане на разход в юрисдикцията на платеца и невключване на прихода в юрисдикцията на получателя, което е в резултат на разликите в законодателствата на юрисдикциите;

     - отчитане на разход както в юрисдикцията на платеца, така и в юрисдикцията на получателя, което е в резултат на разликите в законодателствата на юрисдикциите.

       (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник