2

._87.Данъчно Задължено Лице, което Контролира Чуждестранни Дружества, Води Регистър за Тях.

       • Контролиращо лице от България води специален регистър за контролираните от него чуждестранни дружества, в който въвежда следната информация за всяко от тях:

     - Размерът на участието си в правата на глас, в капитала и правата си на дял от печалбата, в т.ч. и промяната в рамките на годината;

     - Размерът на печалбата, която не е разпределена и с която е увеличен данъчният резултат на контролиращото лице;

     - Размерът на загубата и колко са изминалите години, в които тя се приспада от данъчния резултат на контролираното дружество;

     - Размерът на данъчния резултат и платения данък върху печалбата от контролираното дружество в държавата, в която то е местно лице или в която е неговата стопанска дейност;

     - Датата на разпределяне на печалба от контролирано дружество, в т.ч. размерът на

разпределената печалба;

     - Датата на разпореждане с дялове или стопанска дейност в контролирано дружество, в т.ч. и приходът от това разпореждане;

     - Друга информация, която е нужна за определяне на данъчния резултат на

контролиращото лице в България.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник