2

._86.Как се Определя Данъчният Финансов Резултат на Данъчно Задължено Лице в България, което Контролира Чуждестранно Дружество.

       • Данъчно задължено лице в България, което контролира чуждестранно дружество, увеличава данъчния си финансов резултат с данъчната печалба на чуждестранното образувание, която не е разпределена или която е реализирана в тази друга държава. Това правило не се прилага, когато контролираното чуждестранно дружество в тази друга държава извършва реална стопанска дейност с нужните за нея персонал, използвани машини, оборудване, активи и помещения.

       • Данъчната печалба на контролираното чуждестранно дружество се определя по реда на ЗКПО и с нея, пропорционално на най-високия процент от участието в капитала, правото на глас или разпределението на печалбата, се увеличава данъчната печалба на контролиращото лице в България.

       • С данъчната загуба на контролирано чуждестранно дружество не се намалява данъчната печалба на контролиращото лице в България. Тази загуба може да се приспада само от данъчната печалба на контролираното дружество в тази друга държава, до нейното изчерпване в следващите 5 години.

       • Има още правила, които определят как се увеличава или намалява данъчният резултат на контролиращото дружество в България с данъчния резултат на контролираното чуждестранно дружество, в т.ч. и кога е налице право на данъчен кредит за данъка, платен от контролираното дружество в чужбина.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник