2

._85.Какво е Контролирано Чуждестранно Дружество.

       • Контролирано чуждестранно дружество е образувание в друга държава или с място на стопанска дейност в друга държава, печалбите на което в тази трета държава не подлежат на облагане (държави с преференциален данъчен режим – офшорни зони) и/или не се облагат с данъци в България.

       • За да се счита, че това образувание в чужбина е контролирано от данъчно задължено лице в България, трябва да са изпълнени следните условия:

     - Българското лице трябва пряко или косвено да притежава над 50% от правата на глас или над 50% от капитала или право на над 50% от печалбата; и

     - Действително платеният данък върху печалбата от образуванието в тази трета държава да е по-нисък от данъка, който би бил платен за същата дейност в България. Това условие не  включва място на стопанска дейност, в което контролираното дружество е местно лице за данъчни цели и там то не подлежи на данъчно облагане или е освободено от данъци.

       • В определението за контролирано чуждестранно дружество не се включват тези, които за дейността си или за част от нея се облагат с алтернативни данъци в България, и тези контролирани образувания в чужбина, които се облагат с алтернативни форми на облагане в държавите, в които тези дружества са местни лица за данъчни цели, или в други държави.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник