2

._84.Как се Процедира при Промяна на Счетоводната Политика, Която се Отразява Върху Данъчния Финансов Резултат.

       • Когато се промени счетоводната политика при определяне на данъчния финансов резултат, счетоводният финансов резултат за текущата година се преобразува по начина, по който би се преобразувал и за предходните години, ако новата счетоводна политика е била прилагана и тогава.

            (виж пример ***)

       • Данъчните временни разлики, възникнали съгласно прилаганата счетоводна политика, преди нейната промяна, се считат за невъзникнали.

            (виж пример ***)

       • В случай че променената счетоводна политика е била прилагана през предходните години и в резултат на това биха възникнали данъчни временни разлики, се счита, че те са възникнали и се признават по общия ред.

            (виж пример ***)

       • Не се признават за данъчни цели счетоводните приходи и разходи, възникнали в резултат на променена счетоводна политика.

            (виж пример ***)

       • Промяната на счетоводната политика не се отразява на данъчните амортизируеми активи.

       • Не се дължи лихва за просрочие при промяна на счетоводната политика, когато ефектът от промяната води до увеличение на данъчния финансов резултат.

       (виж примери ***, ***, *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник