2

._83.От Кога се Дължи Лихва за Просрочен Корпоративен Данък.

       • Лихва за просрочие за внасяне на корпоративен данък се дължи от датата, на която е трябвало да бъде внесен данъкът. Това се отнася и за всякакви корекции на данък за минали години, в резултат на счетоводни грешки или измами.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник