2

._80.Как се Коригира Счетоводна Грешка от Минали Години, Която Влияе на Данъчния Финансов Резултат в Тези Минали Години.

       • При откриване на счетоводна грешка през текущата година, която се отнася за минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през тези минали години закони, така че все едно грешката не е била допускана. Това важи и за грешки при определяне на данъчния финансов резултат.

            (виж пример ***)

       • При определяне на данъчното задължение върху коригиран данъчен финансов резултат за минала година, се прилага данъчната ставка за съответната година.

            (виж пример ***)

       • При откриване на счетоводна грешка за минала година, данъчно задълженото лице уведомява писмено НАП, които, в срок до 30 дни, предприемат действия за промяна на данъчния финансов резултат и данъчното задължение на лицето за съответната година.

       • Данъчна временна разлика, която би възникнала през минала година, ако грешката не е била допусната, се смята за възникнала през съответната минала година.

            (виж пример ***)

       • Ако открита счетоводна грешка се отнася за година, за която към 01 януари на годината, в която е открита, са изминали повече от 6 години, тогава не се правят корекции на данъчен финансов резултат и данъчно задължение, защото тази година се счита в давност.

            (виж пример ***)

       • Тези правила се прилагат и при откриване на счетоводни грешки по време на данъчен контрол.

       • Ако през текуща година бъдат открити счетоводни или други грешки, свързани с предходната година, данъчно задълженото лице може еднократно, в срок до 30 септември на текущата година, да коригира данъчния си финансов резултат и данъчното си задължение – чрез подаване на нова данъчна декларация за предходната година.

            (виж пример ***)

       (виж примери ***, ***, *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.**; чл.**; чл.**; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник