2

._77.При Какви Условия Земеделски Производител Може да Ползва Преотстъпване на

       • До 60% от корпоративния данък се преотстъпва на регистрирани земеделски стопани – за данъчната им печалба от производството на непреработена растителна и животинска продукция, когато са изпълнени едновременно следните условия:

     - Преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на подкрепяната дейност, и това е направено в срок до края на годината, следваща годината, в която е ползвано преотстъпването;

     - Активите са придобити при пазарни условия и преотстъпеният данък не превишава 50% от тяхната настояща стойност, която не може да надхвърля 500 000 Евро;

     - Активите не заместват съществуващи активи;

     - За активите не се ползва финансиране от фондовете на ЕС;

     - Подкрепяната дейност трябва да продължи да се извършва поне 3 години след годината на преотстъпване, което се декларира ежегодно в годишната данъчна декларация, до изтичане на този срок.

       • Не може да ползва данъчно облекчение земеделски стопанин, който може да се квалифицира като: предприятие в затруднено положение; представляващ голямо предприятие; извършващ инвестиции в напояване; или не е възстановил неправомерно ползвана държавна помощ.

       (чл.****; чл.***, ал.* и ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник