2

._76.Кои Предприятия в Общини с Висока Безработица Имат Право на Преотстъпване на Корпоративния Данък.

       • До 100% от корпоративния данък се преотстъпва на производители (в т.ч. и на ишлеме), когато едновременно:

     - производствената дейност или одобреният проект за първоначална инвестиция, свързана с производствена дейност, се извършва единствено в община, в която безработицата за годината преди текущата е с 25% по-висока от средната за страната;

     - през целия данъчен период наетите лица са били не по-малко от 10, и поне 50% от тях са били заети пряко в производствената дейност, и поне 30% от тях са с постоянен адрес в общината;

     - са изпълнени условията за минимална помощ или условията за държавна помощ за регионално развитие.

       • Общините с над 25% безработица се определят ежегодно от министъра на финансите, по предложение на министъра на труда и социалната политика.

       • Когато, в резултат на увеличената трудова заетост, общината отпадне от списъка на общините с висока безработица, производителят, придобил право на преотстъпване на данъка, запазва това право за срок от 5 години, считано от годината, в която общината отпадне от списъка.

       • При определени условия данъчно задължените лица, които за последните три години са получили минимална помощ над 200 000 Евро под формата на субсидии и преотстъпен данък, нямат право на преотстъпване на корпоративен данък.

       • За да получат държавна помощ за регионално развитие под формата на преотстъпен корпоративен данък, данъчно задължените лица първо трябва да имат одобрен от Българската агенция за инвестиции проект за първоначална инвестиция. Преотстъпеният корпоративен данък трябва да се инвестира в активи, които са част от първоначална инвестиция, която трябва да бъде направена в срок до 4 години – в т.ч. годината на получаване на одобрението за проекта, и да бъде направена в общини от списъка с висока безработица, а дейността, която е обект на инвестицията, трябва да се осъществява поне 5 години след нейното завършване. Поне 25% от финансирането на активите в инвестицията трябва да е от собствени или привлечени средства, в които не се включва преотстъпеният корпоративен данък. Всички активи трябва да са придобити при пазарни условия. Максималният интензитет на помощта е 50% от първоначалната инвестиция. Има и други правила и условия за получаване на тази държавна помощ.

• Производител с одобрен проект за първоначална инвестиция, свързана с производствена дейност, запазва правото си за преотстъпване на корпоративен данък под формата държавна помощ за регионално развитие за срока, определен в одобрения проект, но не по-късно от 2020 г.

       • Има специални правила за получаване на държавна помощ за регионално развитие под формата на преотстъпен корпоративен данък, за инвестиционни проекти, надхвърлящи 37,5 млн. Евро или 18,75 млн. Евро за определени общини.

       • Данъчно облекчение, което представлява минимална помощ, не може да се ползва от данъчно задължени лица, които извършват дейности в областите: рибарство и аквакултури, първично производство на селскостопански продукти, преработка и реализация на селскостопански продукти, инвестиции в товарни автомобили за превоз на товари или отдаване под наем и инвестиции в активи, използвани за дейности, свързани с износ.

       • Данъчно облекчение, което представлява държавна помощ за регионално развитие, не може да се ползва от данъчно задължени лица, които извършват дейности в областите: транспорт, въгледобив, стоманодобив, производство на синтетични влакна, рибарство и аквакултури, производство на селскостопански продукти, или които са в производство по ликвидация или оздравяване, или са предприятия в затруднено положение, или са предприятия, които закриват същата или подобна производствена дейност в държава от ЕС или ЕИП.

       • Активите, в които се инвестира преотстъпен данък, се изключват от обхвата на първоначалната инвестиция.

       • Данъчно задължено лице не може да ползва повече от едно данъчно облекчение в рамките на една година.

       • Размерът на получените минимални помощи се декларира от данъчно задължените лица в годишната данъчна декларация.

       (чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.****; чл.****; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник