2

._74.Кои Специализирани Предприятия Имат Право на Преотстъпване на Корпоративния Данък и за Какво са Длъжни да го Използват.

       • 100% се преотстъпва корпоративният данък на специализирани предприятия, които към края на съответната година са членове на национално представените организации за хора с увреждания и в които най-малко:

            - 20% от персонала са незрящи или слабо виждащи хора; или

            - 30% от персонала са хора с увреден слух; или

            - 50% от персонала са хора с други увреждания.

       • Корпоративният данък на специализирани предприятия на хора с увреждания се преотстъпва пропорционално на броя на наетите хора с увреждания, когато не са изпълнени условията за минимален процент назначени хора с увреждания.

       • Преотстъпеният данък трябва да се изразходва изцяло за интеграция на хора с увреждания или за поддържане или разкриване на работни места за трудоустроени лица в следващите две години след годината на преотстъпването, което се извършва по правила на представителните организации за хора с увреждания.

       (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник