2

._73.Какво Означава Преотстъпен Корпоративен Данък. Как се Отчита Преотстъпен Корпоративен Данък.

       • Преотстъпване на корпоративен данък е правото на данъчно задължено лице да НЕ внася в държавния бюджет определени суми за корпоративен данък, които остават при него и се изразходват за определени със закон цели.

       • Преотстъпване на корпоративен данък се ползва само ако данъчно задълженото лице към 31 декември на същата година няма:

     - подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и лихви по тях; и

     - задължения за санкции по наказателни постановления и лихви по тях, свързани с

нарушаване на актове за публични задължения.

       • Преотстъпеният корпоративен данък се отчита в собствения капитал на предприятието.

       • Неразпределяемите суми, приходи или разходи, с които се преобразува счетоводният финансов резултат и за които се ползва преотстъпване на корпоративен данък, се разпределят пропорционално на приходите от дейността, за която се ползва преотстъпване на корпоративен данък, и прихода от всички дейности.

       • Данъчно задълженото лице декларира преотстъпения корпоративен данък с годишната си данъчна декларация, в т.ч. и различните основания за преотстъпване и тяхната поредност.

       • Правото на преотстъпване на корпоративен данък се губи при продажба на предприятие или при вливане, сливане, разделяне, отделяне и други подобни преобразувания на данъчно задълженото лице, но не се губи при промяна на правната форма (например от ООД в АД).

       • Когато не са изпълнени законовите условия или изисквания за изразходване на преотстъпения корпоративен данък, тогава се дължи неговото връщане в пълен размер за годината, в която е преотстъпен.

       Това правило не са прилага в случаите на преобразуване на дружества, при които правоприемникът е изпълнил законовите задължения за изразходване на преотстъпения корпоративен данък.

       В случай на преобразуване, правоприемникът е солидарно отговорен с преобразуващото се дружество, което е ползвало преотстъпен корпоративен данък.

       В случай на преотстъпен данъчен кредит за земеделски стопани, което представлява минимална или държавна помощ, се дължи връщане на преотстъпения корпоративен данък в размер, определен в зависимост от обстоятелствата.

       (чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник