2

._72.Кои Организации не се Облагат с Корпоративен Данък.

       • Не се облагат с корпоративен данък:

     - колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в България, в т.ч. националните и алтернативните инвестиционни фондове;

     - дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);

     - Българският Червен кръст;

     - организаторите на тези хазартни игри, за които се плаща държавна такса по Закона за Хазарта.

       (чл.***; чл.***; чл.***; чл.**** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник