2

._71.Как се Определя Данъчният Финансов Резултат при Отписване на Актив.

       • При отписване на актив от счетоводния амортизационен план, за целите на определянето на данъчния финансов резултат, счетоводният финансов резултат се увеличава с балансовата стойност на актива.

            (виж пример ***)

       • При отписване на актив от данъчния амортизационен план, за целите на определянето на данъчния финансов резултат, счетоводният финансов резултат се намалява с данъчната стойност на актива.

            (виж пример ***)

       • Тези правила не се прилагат в случаите на непризнати разходи от липси на активи, при преобразуване на дружества и някои други специфични случаи.

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник