2

._70.Кои Разходи, Свързани с Амортизируем Актив, Увеличават Неговата Данъчна Амортизируема Стойност.

       • Данъчната амортизируема стойност на актив се увеличава със стойността на направените за него последващи разходи, които ще доведат да бъдещи икономически изгоди, свързани с актива.

            (виж пример ***)

       Данъчната амортизируема стойност се увеличава от началото на месеца, през който са извършени последващите разходи.

       • Последващи разходи, свързани с актив, който е отписан от данъчния амортизационен план, но не е отписан от счетоводния амортизационен план, които ще доведат до бъдещи икономически изгоди от този актив, се завеждат като самостоятелен данъчен амортизируем актив.

            (виж пример ***)

       Този нов данъчен амортизируем актив се завежда от началото на месеца, през който са извършени последващите разходи, и се разпределя в категорията, в която е бил разпределен отписаният актив.

       (виж примери *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗКПО)

       (чл.**; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник